Հրապարակումներ

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018 թվականի հունվար-հունիսին

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ներբեռնել - ներբեռնել
ներբեռնել - ներբեռնել
Տիտղոսաթերթ ներբեռնել - ներբեռնել
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Ազգային հաշիվներ - - -
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ-ի (եկամուտների օգտագործման եղանակով) 2017թ. վերանայված ցուցանիշը վճարային հաշվեկշռի վերանայմանը զուգընթաց ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը 2017 թվականի վերջին (ըստ խոշոր և միջին ոչ ֆինանսական առևտրային կազմակերպությունների) ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 2018 թվականի հունիս ամսվա ընթացքում պետական գրանցումների վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի նախնական ամփոփ ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2 ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) - - -
2.2.1 ՀՀ պետական պարտքի ամսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Զբոսաշրջություն - - -
4.2.1. Միջազգային զբոսաշրջություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
5.1.ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը (հաստատված ՄԱԿ-ի Վիճակագրական հանձնաժողովի 30-րդ նստաշրջանում, 05.03.99թ.) ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստների միջին չափերը 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Որդեգրումը 2018 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.9.Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը 2018 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2018թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Նոտարական գործունեությունը 2018 թվականի II եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2018 թվականի II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.13. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Հրատարակությունները 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները Հայաստանում 2018 թվականի հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Շրջակա միջավայրի 2018 թվականի հունիս ամսվա աղտոտվածության մշտադիտարկում ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Արտակարգ իրավիճակները 2018 թվականի հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Երկրաբանական ուսումնասիրությունները 2018 թվականի II եռամսյակում և հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Արտանետման անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Ջրօգտագործումը և ջրահեռացումը 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Թափոնների կառավարումը 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Բնապահպանական հարկերը և բնօգտագործման վճարները 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերը և հիմնական արտադրական միջոցները 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Բնակարանային ֆոնդը 2017 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Անշարժ գույքի շուկա ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1. ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2. ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4. ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ- ՀՈՒՆԻՍԻՆ ներբեռնել - ներբեռնել