Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն - - -
1.1. Նախադպրոցական պետական հիմնարկների գործունեություն ներբեռնել - -
1.2. 2002թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չգործող նախադպրոցական պետական հիմնարկներ ներբեռնել - -
1.3. Նախադպրոցական ոչ պետական հիմնարկների գործունեություն ներբեռնել - -
1.4. Մանկական ոչ պետական կրթօջախների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
2. Հանրակրթություն - - -
2.1. Դպրոցների քանակական բաշխվածություն ներբեռնել - -
2.2. Դպրոցաշինություն ներբեռնել - -
2.3. Ուսուցիչների թվաքանակ և բաշխվածություն ներբեռնել - -
2.4. Աշակերտների թվաքանակ և բաշխվածություն ներբեռնել - -
2.5. Դպրոցական գրադարանային ֆոնդ ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
3. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -
4. Միջին մասնագիտական կրթություն - - -
4.1. Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
4.2. Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 4 ներբեռնել - -
5. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն - - -
5.1. Բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
5.2. Բարձրագույն ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 5 ներբեռնել - -
6. Շարունակական և հետբուհական կրթություն - - -
6.1. Մագիստրատուրայի գործունեություն ներբեռնել - -
6.2. Ասպիրանտուրայի գործունեություն ներբեռնել - -
6.3. Դոկտորանտուրայի գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 6 ներբեռնել - -
7. Գիտատեխնիկական աշխատանքներ ներբեռնել - -
Հավելված 7 ներբեռնել - -
8. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում - - -
8.1. Առողջապահական համակարգի նկարագիր և հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
8.2. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների գործունեություն ներբեռնել - -
8.3. Հիվանդանոցների գործունեություն ներբեռնել - -
8.4. Բնակչության հիվանդացություն ներբեռնել - -
8.5. Մայրություն և ծնունդ ներբեռնել - -
8.6. Երեխաների կանխարգելիչ քննություններ ներբեռնել - -
8.7. Հիվանդություններից հաշմանդամ երեխաներ ներբեռնել - -
8.8. Առողջությունը վտանգող սովորույթներ ներբեռնել - -
8.9. Առողջապահական ծախսեր ներբեռնել - -
Հավելված 8 ներբեռնել - -
9. Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ ներբեռնել - -
Հավելված 9 ներբեռնել - -
10. Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր - - -
10.1. Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվաքանակ, կենսաթոշակային գումարներ և կենսաթոշակների միջին չափեր ներբեռնել - -
10.2. Աշխատանքային կենսաթոշակառուներ ներբեռնել - -
10.3. Ընդհանուր սոցիալական կենսաթոշակառուներ ներբեռնել - -
10.4. Զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներ ներբեռնել - -
Հավելված 10 ներբեռնել - -
11. Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր ներբեռնել - -
12. Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ ներբեռնել - -
13. Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 11 ներբեռնել - -
14. Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում ներբեռնել - -
Հավելված 12 ներբեռնել - -
15. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 13 ներբեռնել - -
16. Գրադարանների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 14 ներբեռնել - -
17. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ - - -
17.1. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների հրատարակում ներբեռնել - -
17.2. Գրքերի և բրոշյուրների հրատարակում ներբեռնել - -
Հավելված 15 ներբեռնել - -
18. Արխիվային գործունեություն ներբեռնել - -
19. Կինոարտադրություն ներբեռնել - -
20. Համերգային գործունեություն ներբեռնել - -
21. Թատերահանդիսային գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 16 ներբեռնել - -
22. Թանգարանային գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 17 ներբեռնել - -
23. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն ներբեռնել - -
24. Հայաստանի Հանրապետության Աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ ներբեռնել - -
25. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - -
26. Արտոնագրային գործունեություն - - -
26.1. Գյուտեր և օգտակար մոդելներ ներբեռնել - -
26.2. Ապրանքային նշաններ և արդյունաբերական նմուշներ ներբեռնել - -
26.3. Ֆիրմային անվանումներ ներբեռնել - -
26.4. Ոլորտին վերաբերող հրապարակումներ ներբեռնել - -
26.5. Լիցենզային և զիջման պայմանագրերի գրանցում ներբեռնել - -
26.6. Ֆինանսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
27. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - -
28. Իրավախախտումներ - - -
28.1. Հանցագործություններ ներբեռնել - -
28.2. Հարկային իրավախախտումներ ներբեռնել - -
28.3. Մաքսային իրավախախտումներ ներբեռնել - -
28.4. Բնապահպանության իրավախախտումներ ներբեռնել - -
Հավելված 18 ներբեռնել - -
29. Վարչական իրավախախտումներ - - -
29.1. Գրանցված վարչական իրավախախտումների կառուցվածք ներբեռնել - -
29.2. Գրանցված վարչական իրավախախտումների քանակական վերլուծություն ներբեռնել - -
29.3. Վարչական պատժամիջոցների կիրառում ներբեռնել - -
Հավելված 19 ներբեռնել - -
30. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում ներբեռնել - -
31. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում - - -
31.1. Դատապարտվածների տարիքային կազմ ներբեռնել - -
31.2. Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ մինչ ազատազրկվելն ունեցած զբաղվածության ներբեռնել - -
31.3. Դատապարտվածների թվաքանակն ըստ հանցատեսակների և սեռի ներբեռնել - -
31.4. Դատապարտված անչափահասներն ըստ հանցատեսակների և սեռի ներբեռնել - -
31.5. Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ պատժատեսակների ներբեռնել - -
Հավելված 20 ներբեռնել - -