Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1.2003թ. հունվար-հունիսի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8. Կազմակերպությունների գործունեութան վիճակը 2002թ. - - -
1.2.8.1. Կազմակերպությունների գործունեության ֆինանսական արդյունքները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8.2. Կազմակերպությունների ակտիվները ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.8.3. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6.Մասնավորեցում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներ - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - ներբեռնել
2.3.ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1.2003թ. հունվար-մարտի ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.1 Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.2.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգը, բնակչության հիվանդացությունը և բուժսպասարկումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Տարափոխիկ հիվանդություններ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Հանրակրթությունը 2002/2003 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Միջին մասնագիտական կրթությունը 2002/2003 ուսումնական տարում ներբեռնել - ներբեռնել
5.12.Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 2002/2003 ուսումնական տարում - - ներբեռնել
5.13. Շարունակական և հետբուհական կրթությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.14. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Գրադարանների գործունեությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումները 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.17. Թանգարանային գործունեությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. ՀՀ տարածքի 2003թ. հունիսի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը ներբեռնել - ներբեռնել
5.20. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ, 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Պահպանության կարիք ունեցող հողերը և դրանց համար կատարված միջոցառումները 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Արտանետման անշարժ աղբյուրներից վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.24. Ջրօգտագործումը և ջրհեռացումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.25. Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և հեռացումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.26. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.27. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումները և հիմնական արտադրական միջոցները 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.28. ՀՀ բնակարանային ֆոնդը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.29. Հերթագրված և բնակարան ստացած ընտանիքները 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.30. Անշարժ գույքի օտարման մասին ներբեռնել - ներբեռնել
5.31. Հանրապետության բնակավայրերի ջրամատակարարումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.32. Հանրապետության կոյուղու համակարգը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.33. Բնակավայրերի գազաֆիկացումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.34. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
5.35. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը 2002 թվականին ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 1 ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 2 ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ներբեռնել - ներբեռնել
Հավելված 4 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 2003թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել