Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ - ՀՈՒՆԻՍ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
1. Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ - - -
1.1 Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1.2 Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
1.3. Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
1.5 .Առողջապահական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1.6.Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) ներբեռնել - -
1.7. Կրթության ցուցանիշներ ներբեռնել - -
2.Գները և գների ինդեքսները - - -
2.1. Գների ինդեքսը ներբեռնել - -
2.2. Գների ինդեքսը (ամսական) ներբեռնել - -
2.3. Հիմնական պարենային ապրանքների միջին գներ ներբեռնել - -
2.4. Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) ներբեռնել - -
2.5. Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գներ և ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
2.6. Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գներ և ծառայությունների սակագներ (ամսական) ներբեռնել - -
2.7. Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով) գյուղմթերքի գները ներբեռնել - -
2.8. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գները և մատուցվող ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
2.9. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գները և մատուցվող ծառայությունների սակագների ինդեքսները ներբեռնել - -
3.Գյուղատնտեսություն - - -
3.1. Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.2. Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.3. Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.4. Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.5. Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.6. Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.8. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
3.9. Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
3.10. Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
3.11. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
3.12. Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
3.13. Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն ներբեռնել - -
4. Պարենամթերքի ներմուծում և արտահանում - - -
4.1. Պարենամթերքի ներմուծում ներբեռնել - -
4.2. Պարենամթերքի արտահանում ներբեռնել - -
4.3. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - -
5. Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
5.1. Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - -
5.2. Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.3. Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.4. Ընթացիկ ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը ներբեռնել - -
5.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը ներբեռնել - -
5.6. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում ներբեռնել - -
5.7. Աղքատության մակարդակն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.8. Չքավորությունն (շատ աղքատներ) ըստ բնակավայրի տեսակի ներբեռնել - -
5.9. Հիմնական սննդամթերքների միջին ամսական սպառումը մեկ շնչի հաշվով, ըստ 1-ին և 2-րդ աղքատ քվանտիլտերում ներբեռնել - -
5.10. Հիմնական սննդամթերքների միջին ամսական սպառումը մեկ շնչի հաշվով, ըստ խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.11. Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով ներբեռնել - -
6. Ազգային պարենային հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
Հավելված ներբեռնել - -