Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԵրածություն ներբեռնել - -
1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
2. Աշխատանքի շուկան և սոցիալական վիճակը - - -
2.1 Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
2.2 Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
2.3 Կենսաթոշակառուների, սոցիալական թոշակառուների ու հաշմանդամների թվաքանակը և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափը ներբեռնել - -
2.4. Առողջապահական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
2.5. Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) ներբեռնել - -
2.6. Կրթության ցուցանիշներ ներբեռնել - -
3. Պարենամթերքի ներմուծումն ու արտահանումը - - -
3.1. Պարենամթերքի ներմուծում (տոննա) ներբեռնել - -
3.2. Պարենամթերքի արտահանում (տոննա) ներբեռնել - -
3.3. Մարդասիրական օգնություն (տոննա) ներբեռնել - -
4. Պարենային և այլ սպառողական ապրանքների գները և ինդեքսները - - -
4.1. Գների ինդեքսը ներբեռնել - -
4.2. Գների ինդեքսը (ամսական) ներբեռնել - -
4.3. Հիմնական պարենային ապրանքների գները ներբեռնել - -
4.4. Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) ներբեռնել - -
4.5. Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
4.6. Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները (ամսական) ներբեռնել - -
4.7. Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով) գյուղմթերքների գները ներբեռնել - -
4.8. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գները և մատուցվող ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
5. Գյուղատնտեսություն - - -
5.1. Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.2. Հացահատիկի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.3. Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.4. Բանջարեղենի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.5. Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.6. Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.8. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակն ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
5.9. Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
5.10 .Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
5.11. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
5.12. Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
5.13. Ագրոօդերևոութաբանական տեղեկատվություն ներբեռնել - -
6 .Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսությունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
6.1. Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - -
6.2. Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
6.3. Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
6.4. Սպառողական ընթացիկ ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը ներբեռնել - -
6.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը ներբեռնել - -
6.6. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում ներբեռնել - -
6.7. Աղքատությունն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
6.8. Չքավորությունն (շատ աղքատներ) ըստ բնակավայրի տեսակի ներբեռնել - -