Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Ներածություն ներբեռնել - -
1. Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ - - -
1.1. Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1.2. Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
1.3. Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
1.4. Կենսաթոշակառուների, սոցիալական թոշակառուների ու հաշմանդամների թվաքանակը և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափը ներբեռնել - -
1.5. Առողջապահական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1.6. Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) ներբեռնել - -
1.7. Կրթության ցուցանիշներ ներբեռնել - -
2.Գները և գների ինդեքսները - - -
2.1. Գների ինդեքսը ներբեռնել - -
2.2. Գների ինդեքսը (ամսական) ներբեռնել - -
2.3. Հիմնական պարենային ապրանքների գները ներբեռնել - -
2.4. Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) ներբեռնել - -
2.5. Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գները և ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
2.6. Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գները և ծառայությունների սակագները (ամսական) ներբեռնել - -
2.7. Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով) գյուղմթերքների գները ներբեռնել - -
2.8. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների և մատուցվող ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
2.9. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների և մատուցվող ծառայությունների սակագների ինդեքսները ներբեռնել - -
3.Գյուղատնտեսություն - - -
3.1. Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.2. Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.3. Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.4. Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.5. Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.6.Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
3.8. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
3.9. Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
3.10. Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
3.11. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
3.12. Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունը ըստ մարզերի ներբեռնել - -
3.13. Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն ներբեռնել - -
4. Պարենամթերքի ներմուծում և արտահանում - - -
4.1. Պարենամթերքի ներմուծում ներբեռնել - -
4.2. Պարենամթերքի արտահանում ներբեռնել - -
4.3 .Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - -
5. Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
5.1. Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - -
5.2. Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.3. Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.4. Ընթացիք ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը ներբեռնել - -
5.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը ներբեռնել - -
5.6. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում ներբեռնել - -
5.7. Աղքատությոան մակարդակն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.8.Չքավորությունն (շատ աղքատներ) ըստ բնակավայրի տեսակի ներբեռնել - -
5.9. Հիմնական սննդամթերքների միջին ամսական սպառումն մեկ շնչի հաշվով, ըստ 1-ին և 2-րդ աղքատ քվանտիլտերում ներբեռնել - -
5.10. Հիմնական սննդամթերքների միջին ամսական սպառումն մեկ շնչի հաշվով, ըստ խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
5.11. Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով ներբեռնել - -
6. Պարենային հաշվեկշիռներ - - -
6.1 Ցորենի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.2. Կարտոֆիլի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.3 .Կաթի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.4. Տավարի մսի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.5. Հավի ձվի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.6. Բանջարեղենի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.7. Հատիկաընդեղային մշակաբույսերի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.8. Բուսական յուղի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.9. Մրգի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.10. Թռչնի մսի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.11. Խոզի մսի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.12. Ոչխարի և այծի մսի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
6.13. Շաքարի հաշվեկշիռ ներբեռնել - -
Հավելված ներբեռնել - -