Հրապարակումներ

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ՆԵրածություն ներբեռնել - -
1.1 Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
2. Աշխատանքի շուկան և սոցիալական վիճակը - - -
2.1. Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
2.2. Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
2.3. Կենսաթոշակառուների, սոցիալական թոշակառուների ու հաշմանդամների թվաքանակը և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափը միջոցառումներ ներբեռնել - -
2.4. Առողջապահական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
2.5 .Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) ներբեռնել - -
2.6. Կրթության ցուցանիշներ ներբեռնել - -
3. Պարենամթերքի ներմուծումն ու արտահանումը - - -
3.1. Պարենամթերքի ներմուծում (տոննա) ներբեռնել - -
3.2. Պարենամթերքի արտահանում (տոննա) ներբեռնել - -
3.3.Մարդասիրական օգնություն (տոննա) ներբեռնել - -
4. Պարենային և այլ սպառողական ապրանքների գները և ինդեքսները - - -
4.1. Գների ինդեքսը ներբեռնել - -
4.2. Գների ինդեքսը (ամսական) ներբեռնել - -
4.3. Հիմնական պարենային ապրանքների գները ներբեռնել - -
4.4. Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) ներբեռնել - -
4.5. Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
4.6. Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները (ամսական) ներբեռնել - -
4.7. Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով) գյուղմթերքի գները ներբեռնել - -
4.8.Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գները և մատուցվող ծառայությունների սակագները ներբեռնել - -
5. Գյուղատնտեսություն - - -
5.1.Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.2. Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.3. Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.4.Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.5. Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.6. Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը ներբեռնել - -
5.8 .Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - -
5.9. Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
5.10 .Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
5.11. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ ներբեռնել - -
5.12. Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունն ըստ մարզերի ներբեռնել - -
5.13. Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն ներբեռնել - -
6. Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
6.1. Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը ներբեռնել - -
6.2. Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
6.3 .Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
6.4. Սպառողական ընթացիկ ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը ներբեռնել - -
6.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը ներբեռնել - -
6.6. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում ներբեռնել - -
6.7 Աղքատությունն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի ներբեռնել - -
6.8. Չքավորությունն (շատ աղքատներ) ըստ բնակավայրի տեսակի ներբեռնել - -