Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
1. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 1 ներբեռնել - -
2. Հանրակրթություն ներբեռնել - -
Հավելված 2 ներբեռնել - -
3.<<Կրթություն բոլորի համար>> ցուցանիշները ներբեռնել - -
4. Դպրոցական կրթության որակ, չհաշվառվող (մասնավոր) վճարովի դպրոցական ուսուցանում, ԲՈւՀ-ական ընդունելության քննություններ (ըստ դիմորդների և նրանց ուղեկցող ծնողների ընտրանքային հարցումների արդյունքների) ներբեռնել - -
5. Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 3 ներբեռնել - -
6. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ներբեռնել - -
Հավելված 4 ներբեռնել - -
7. Միջին մասնագիտական կրթություն ներբեռնել - -
Հավելված 5 ներբեռնել - -
8. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ներբեռնել - -
Հավելված 6 ներբեռնել - -
9. Շարունակական և հետբուհական կրթություն ներբեռնել - -
Հավելված 7 ներբեռնել - -
10. Գիտատեխնիկական աշխատանքներ ներբեռնել - -
Հավելված 8 ներբեռնել - -
11. ՀՀ առողջապահական համակարգը և բնակչության հիվանդացությունը ներբեռնել - -
Հավելված 9 ներբեռնել - -
12. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ներբեռնել - -
13. Համահայկական առաջին մարզական խաղերը ներբեռնել - -
14. Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ ներբեռնել - -
Հավելված 10 ներբեռնել - -
15. Բնակչության հաշմանդամությունը ներբեռնել - -
Հավելված 11 ներբեռնել - -
16. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և նրանց նշանակված կենսաթոշակների միջին չափերը ներբեռնել - -
Հավելված 12 ներբեռնել - -
17. Գրադարանների գործունեություն ներբեռնել - -
18. Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ ներբեռնել - -
19. Արխիվային գործունեություն ներբեռնել - -
Հավելված 13 ներբեռնել - -
20. Կինոարտադրություն ներբեռնել - -
21. Համերգային գործունեություն ներբեռնել - -
22. Թատերահանդիսային գործունեություն ներբեռնել - -
23. Թանգարանային գործունեություն ներբեռնել - -
24. Նոտարական գործունեություն ներբեռնել - -
25. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - -
Հավելված 14 ներբեռնել - -
26. Իրավախախտումներ ներբեռնել - -
Հավելված 15 ներբեռնել - -
27. Վարչական իրավախախտումներ ներբեռնել - -
28. Դատական պատասխանատվության և քրեական պատժատեսակների կիրառումը ներբեռնել - -
Հավելված 16 ներբեռնել - -