Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 6-15-ն ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ներբեռնել - -
ՀՀ 2000 թ. փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման, ամցկացման և նյութերի մշակման մասին ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ - - -
Առկա և մշտական բնակչություն ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ - - -
Բնակչությունն ըստ սեռի և տարիքի ներբեռնել - -
Բնակչոությունն ըստ ամուսնական վիճակի, սեռի և տարիքի ներբեռնել - -
Կանայք ըստ տարիքի և ծնած երեխաների թվի ներբեռնել - -
Կանայք ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ - - -
Բնակչությունն ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ - - -
Գոյության միջոցների երկու աղբյուր նշած բնակչությունը ներբեռնել - -
Բնակչությունն ըստ տնտեսական ակտիվության և տարիքի. ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱԶԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ - - -
Բնակչությունն ըստ ազգության և մայրենի լեզվի. ներբեռնել - -
Առանձին ազգությունների բնակչությունն ըստ ամուսնական վիճակի, սեռի և տարիքի. ներբեռնել - -
Բնակչությունն ըստ ազգության, սեռի և տարիքի. ներբեռնել - -
Առանձին ազգությունների բնակչությունն ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի – հայեր. ներբեռնել - -
Բնակչությունն ըստ քաղաքացիության երկրի, սեռի և ազգության. ներբեռնել - -
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ԵՎ ԿԱԶՄԸ - - -
Տնային տնտեսություններն ըստ թվի և կազմի ներբեռնել - -
Տնային տնտեսություններն ըստ տնային տնտեսության կազմի և տնտեսապես ակտիվ անդամների թվի. ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ - - -
Բնակչությունն ըստ տարիքի և մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության. ներբեռնել - -
1988թ.-ից սկսած բնակության վայրը հարկադիր փոխած բնակչությունն ըստ սեռի և տարիքի. ներբեռնել - -
Ներգաղթած բնակչությունն ըստ ծննդավայրի և ներկայիս մշտական բնակավայրի. ներբեռնել - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ - - -
Տնային տնտեսություններն ըստ զբաղեցրած բնակելի միավորի և ընդհանուր մակերեսի չափի. ներբեռնել - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի և լուսավորման հիմնական աղբյուրի ներբեռնել - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի և ջեռուցման հիմնական աղբյուրի. ներբեռնել - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի և ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի. ներբեռնել - -
Տնային տնտեսություններն ըստ զբաղեցրած բնակելի միավորի, տների արտաքին պատերի շինանյութի և կառուցման ժամանակաշրջանի. ներբեռնել - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի, նրանց սեփականության ձևի և կառուցման ժամանակաշրջանի. ներբեռնել - -
Ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ ներբեռնել - -