Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - -
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ ներբեռնել - -
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - -
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - -
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - -
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - -
1.2.5. Կապ ներբեռնել - -
1.2.6. Մանրածախ առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - -
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - -
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - -
1.4.2. Բնակչության կենսամակարդակ, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - -
1.5. Ամփոփ տվյալներ պետական ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) անհատ ձեռնարկությունների վերաբերյալ 01.02.2000թ. դրությամբ ներբեռնել - -
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. Պետական բյուջեի ցուցանիշները ներբեռնել - -
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - -
3.2. Առևտրային բանկեր ներբեռնել - -
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - -
4.1.2 Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - -
4.1.3. Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - -
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. Առողջապահություն ներբեռնել - -
5.2. Իրավախախտումներ ներբեռնել - -
5.3. ՀՀ պետական արխիվի գործունեության մասին ներբեռնել - -
5.4. Բնակչության հաշմանդամության մասին ներբեռնել - -
5.5.Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության վերահսկողության մոնիտորինգ ներբեռնել - -
5.6. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - -
5.7.Անտառակուլտուրական աշխատանքներ, անտառային հատումներ և անտառային հրդեհներ ներբեռնել - -
5.8. Հյուրանոցների աշխատանքների մասին ներբեռնել - -