Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Բովանդակություն ներբեռնել - ներբեռնել
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ - - -
1.1.1. 2000թ. հունվար-հունիսի ՀՆԱ ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. 1998թ. ՀՆԱ-ի վերջնական (փաստացի) և 1999թ. ճշգրտված ցուցանիշը ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.3. ՀՆԱ-ն 1996 թվականի վերջին տարեկան գներով ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները 2000թ. հունվար-հունիսին ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ, սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ և ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ ռեգիստրում գրանցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ 01.07.2000թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Սեփականաշնորհում (մասնավորեցում) ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ներբեռնել - ներբեռնել
2.2. ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ ներբեռնել - ներբեռնել
3.1. Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2. Առևտրային բանկեր ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. 2000թ. Iեռամսյակի վճարային հաշվեկշիռը ներբեռնել - ներբեռնել
4.2. Օտարերկրյա ներդրումները 2000թ.I եռամսյակում ներբեռնել - ներբեռնել
4.3. 1999թ. միջազգային ներդրումային դիրքը ներբեռնել - ներբեռնել
4.4. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.4.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.4.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.4.3. Արտարժույթային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2000թ.I կիսամյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.6.Պետական նոտարական գործունեությունը 2000թ. Iկիսամյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Հաշմանդամ բնակչությունը 2000թ. I կիսամյակում ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Նախադպրոցական հաստատությունների գործունեությունը 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.10.Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեությունը 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Շարունականակ և հետբուհական կրթությունը 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Գիտատեխնիկական աշխատանքները 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.14.Թափոնների առաջացումը, օգտագործումը և վնասազերծումը 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.15. Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.16. Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային արտանետումներ 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.17.Բնապահպանական և բնաօգտագործման վճարները 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.18. Հանրապետության մետերեոլոգիական բնութագիրը 2000թ. I կիսամյակում, ըստ ամիսների ներբեռնել - ներբեռնել
5.19. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը 1999թ. ներբեռնել - ներբեռնել
5.20.Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը ներբեռնել - ներբեռնել
5.21. Հանրապետության ջրամատակարարումը 2000թ.հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.22. Կոյուղու համակարգը և կեղտաջրերի մաքրման կառուցվածքը 2000թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
5.23. Բնակարանների և առանձնատների առք ու վաճառքը 2000թ. I կիսամյակում ներբեռնել - ներբեռնել