Հրապարակումներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Բովանդակություն

  հայ eng рус
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
1.1.Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը - - -
1.1.1.Համախառն ներքին արդյունքի դինամիկան ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.2. ՀՆԱ ցուցանիշի աճի տեմպի հակիրճ վերլուծական ներբեռնել - ներբեռնել
1.1.3. Լրահաշվարկումներ և լրագնահատումներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.2. Գյուղատնտեսություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.3. Շինարարություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.4. Տրանսպորտ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.5. Կապ ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.6.1. Բնակչության սպառման կառուցվածքում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող 25 ապրանքատեսակների ռեսուրսները 1996-1999թթ. ներբեռնել - ներբեռնել
1.2.7. Կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեությունը - - -
1.2.7.1. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
1.3. Գներ և սակագներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1.Զբաղվածություն ներբեռնել - ներբեռնել
1.4.2. Բնակչության կենսամակարդակ, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ ներբեռնել - ներբեռնել
1.5. Ամփոփ տվյալներ պետական ռեգիստրում գրանցված տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ 01.01.2000թ. դրությամբ ներբեռնել - ներբեռնել
1.6. Սեփականաշնորհում ներբեռնել - ներբեռնել
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.2.Պետական բյուջեի ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.3.Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
2.4.ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) ներբեռնել - ներբեռնել
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ ներբեռնել - ներբեռնել
3.2.Առևտրային բանկեր ներբեռնել - ներբեռնել
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.1.1. Արտաքին առևտուր ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.2. Մարդասիրական օգնություն ներբեռնել - ներբեռնել
4.1.3. Արտարժութային փոխարժեքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը ներբեռնել - ներբեռնել
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը ներբեռնել - ներբեռնել
5.3. Առողջապահություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.4. Իրավախախտումներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.5. Պետական նոտարական գործունեություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.6. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում ներբեռնել - ներբեռնել
5.7. Կրթություն ներբեռնել - ներբեռնել
5.8. Կենդանաբանական այգու գործունեությունը ներբեռնել - ներբեռնել
5.9. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ ներբեռնել - ներբեռնել
5.10. Արտակարգ իրավիճակների մասին ներբեռնել - ներբեռնել
5.11. Բնակարանների և առանձնատների առք ու վաճառքը 1999թ. հունվար-դեկտեմբերին ներբեռնել - ներբեռնել
5.12. Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային ֆոնդը ներբեռնել - ներբեռնել
5.13.Բնակչության բնակարանային պայմաններն ըստ ՀՀ վիճնախարարության կողմից իրականացված ՙՏնային տնտեսությունների ամբողջացված հետազոտության՚ տվյալների ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 1999թ. հունվար-դեկտեմբերին ԱՊՀ երկրների շտապ հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները 177 ներբեռնել - ներբեռնել
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ներբեռնել - ներբեռնել