Որակի հաշվետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական վիճակագրական համակարգի ստանդարտ (ESQRS)1. Բիզնես միտումներ
1.1. Բիզնես միտումների հետազոտություն հանքագործական և մշակող արդյունաբերության համար
1.2. Բիզնես միտումների հետազոտություն էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման և ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոնների կառավարման և վերամշակման համար
2. Սպառողական գներ
2.1. Սպառողական գների ինդեքս (ՍԳԻ)
3. Կազմակերպությունների ֆինանսներ
3.1. Ֆինանսական կազմակերպություններ (ապահովագրական կազմակերպություններ, կենսաթոշակային ֆոնդեր, վարկային կազմակերպություններ, գրավատուն, ներդրումային ընկերություններ)
3.2. Ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների ֆինանսական և տնտեսական ցուցանիշներ
4. Պետական ֆինանսներ
4.1. Պետական ֆինանսների վիճակագրություն
5. Ազգային հաշիվներ, համախառն ներքին արդյունք
5.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ
5.2. Եռամսյակային ազգային հաշիվներ. ՀՆԱ-ն արտադրական և ծախսային (եկամուտների օգտագործման) եղանակներով
5.3. Տարեկան հաշիվներ. ՀՆԱ-ն արտադրական , եկամտի ձևավորման և ծախսային եղանակներով; Հաշիվների ինտեգրում; Համախառն (զուտ) ազգային եկամուտ
5.4. Ինստիտուցիոնալ հատվածների տարեկան հաշիվներ; Համախառն ավելացված արժեքը ըստ ոչ ֆինանսական և ֆինանսական կազմակերպությունների հատվածների ենթահատվածների
5.5. Ռեսուրսներ-օգտագործում աղյուսակներ
6. Արտադրողների գներ
6.1. Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքս
6.2. Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողի իրացման գների ինդեքս
6.3. Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքս
6.4. Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս
7. Մշակույթ
7.1. Թատրոններ և համերգներ
7.2. Կինոարտադրություն
7.3. Թանգարաններ
7.4. Գրադարաններ
7.5. Սպորտային կազմակերպություններ
8. Կրթություն
8.1. Նախադպրոցական կրթություն
8.2. Ընդհանուր կրթություն
8.3. Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն
8.4. Մասնագիտական կրթություն
8.5. Բարձրագույն կրթություն
8.6. Հետբուհական կրթություն
8.7. Հետազոտություն և մշակում
8.8. Ինովացիայի վիճակագրություն
9. Զբաղվածություն և գործազրկություն
9.1. Աշխատուժի հետազոտություն
10. Սոցիալական հարցեր
10.1. Արտադրական պատահարներ
10.2. Վարչական իրավախախտումներ
10.3. Տարեց և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, մանկատան երեխաների սոցիալական խնամք
10.4. Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն
11. Տնային տնտեսություններ
11.1. Տնային տնտեսությունների հետազոտություն
12. Բնակարանային պայմաններ
12.1. Քաղաքային համայնքների ճանապարհների բարելավում և սանիտարական մաքրում
12.2. Բնակարանային պայմաններ
13. Աշխատանքի գին
13.1. Աշխատանքի գին և վաստակ
13.2. Անվանական աշխատավարձ
13.3. Աշխատած ժամերի քանակը
13.4. Թափուր աշխատատեղերի հետազոտություն
14. Բնակչություն
14.1. Ամուսնություններ և ամուսնալուծություններ
14.2. Միգրացիա
14.3. Բնակչություն
14.4. Մահացություն և կյանքի սպասվող տևողություն
14.5. Ծնելիություն
14.6. Մարդահամար
15. Շինարարություն
15.1. Շինարարական արտադրանքներ
16. Արդյունաբերություն
16.1. Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի ինդեքսներ
16.2. Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրություն և իրացում
17. Առևտուր
17.1. Առևտրի շրջանառության ինդեքսներ
18. Ծառայություններ
18.1. ՏՀՏ-ի օգտագործումը տնային տնտեսություններում
18.2. Ծառայությունների ծավալի ինդեքսներ
19. Տրանսպորտ
19.1. Օդային տրանսպորտ
19.2. Երկաթուղային տրանսպորտ
19.3. Ճանապարհային տրանսպորտ և ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ
19.4. Էլեկտրատրանսպորտ
19.5. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն
19.6. Հեռահաղորդակցություն և հեռարձակման գործունեություններ
20. Զբոսաշրջություն
20.1. Միջազգային և ներքին զբոսաշրջություն
20.2. Միջազգային և ներքին զբոսաշրջությունը ըստ այցելության տեսակի
20.3. Ծառայությունների միջազգային առևտուր
21. Արտաքին առևտուր
21.1. Արտաքին առևտուր
21.2. Օտարերկրյա ներդրումներ
21.3. Արտաքին առևտրի միջին գների ինդեքս
22. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և պարենային ապահովություն
22.1. Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակ
22.2. Անասնաբուծական արտադրանքի արտադրություն
22.3. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը
22.4. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, մշակաբույսերի համախառն բերք և միջին բերքատվություն
22.5. Համախառն գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքը
22.6. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը
22.7. Անտառային տնտեսություն
22.8. Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն
22.9. Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում
22.10. Պարենային հաշվեկշիռ
23. Վիճակագրական բիզնես ռեգիստր
23.1. Վիճակագրական բիզնես ռեգիստր / Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության վիճակագրություն
24. Շրջակա միջավայր
24.1. Կենդանաբանական այգի
24.2. Շրջակա միջավայրի պահպանության և հիմնական միջոցների ընթացիկ ծախսեր
24.3. Օգտակար հանածոների և հանքային ջրերի արդյունահանում
24.4. Հողերի բարելավում
24.5. Ջրի հաշիվներ
25. Էներգետիկա
25.1. Էլեկտրահաշվեկշիռ