Որակի հաշվետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական վիճակագրական համակարգի ստանդարտ (ESQRS)

Ծնելիություն


1 Կոնտակտ
1.1 Կոնտակտային կազմակերպություն Արմստատ
1.2 Կոնտակտային կազմակերպության ստորաբաժանումը Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժին
1.3 Կոնտակտային անձնավորության անունը Կույումջյան Կարինե
1.4  Կոնտակտային անձնավորության պաշտոնը Բաժնի պետ
1.5 Կոնտակտային փոստի հասցե Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան 0010, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական 3 շենք
1.6 Կոնտակտային էլ. փոստի հասցե demography@armstat.am
1.7 Կոնտակտային հեռախոսահամար +374 11 524 528
1.8 Կոնտակտային ֆաքսի համար +374 11 521 921
2 Վիճակագրական ներկայացում
2.1 Տվյալների նկարագրություն Հավաքվող տվյալները վերաբերվում են գրանցված ծնունդներին, այդ թվում՝ կենդանի ծնվածներին ու մեռելածիններին: Երեխայի ծնունդը գրանցվում է ոչ ուշ, քան երեխայի ծնվելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում, իսկ ծնվածների թվաքանակի տվյալների հավաքումն ու վիճակագրական հաշվարկն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով: Տվյալների գրանցումները կատարվում են Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի ռեգիստրում՝ ծննդի մասին/պերինատալ մահացության մասին սահմանված ձևի բժշկական փաստաթղթի հիման վրա: Կենդանի ծնունդների վերաբերյալ տվյալներն օգտագործվում են ծնելիությունը բնութագրող ցուցանիշների հաշվարկի համար: Ցուցանիշների հաշվարկն ունի երկար տարիների պատմություն և վարվում է 20-րդ դարի սկզբներից: Տարիների ընթացքում այն պարբերաբար կատարելագործվել է` միջազգային դասակարգումների, ցուցանիշների կազմի և այլ չափորոշիչների համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով:
2.2 Դասակարգման համակարգ ՀՀ վարչատարածքային բաժանման միավորների դասակարգիչ,
• Ազգությունների կոդավորման ձեռնարկ
ՀՀ Զբաղմունքների դասակարգիչ,
Կրթության միջազգային ստանդարտ դասակարգիչ /ISCED/,ազգային տարբերակ` Կրթության ազգային դասակարգիչ,
2.3 Ոլորտային ընդգրկունություն Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համակարգը՝ ընդգրկում է Հայստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած բոլոր ծնունդների գրանցումները՝ ըստ մշտական բնակավայրի :
2.4 Վիճակագրական հասկացություններ և սահմանումներ
Կենդանածնություն է համարվում մոր օրգանիզմից բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ դուսբերումն անկախ հղիության ժամկետից, որից հետո պտուղը շնչում կամ ցուցաբերում է կյանքի որևէ այլ նշան` ինչպիսիք են. սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները, անկախ նրանից, թե արդյոք կտրված է պորտալարը, և կամ անջատված է ընկերքը: Այդպիսի ծննդի յուրաքանչյուր արգասիք համարվում է կենդանածին: ՔԿԱԳ տարածքային մարմիններում գրանցման են ենթակա 500գ և ավելի քաշով կենդանածնության բոլոր դեպքերը:
Մեռելածնություն է համարվում մոր օրգանիզմից բեղմնավորման արգասիքի լրիվ արտամղումը կամ դուրսբերումը, որից հետո պտուղը չի շնչում կամ չի ցուցաբերում կյանքի այլ նշան` ինչպիսիք են սրտխփոցը, պորտալարի անոթազարկը կամ կամային մկանների ակնհայտ շարժումները: ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ-ի մարմիններում գրանցվում և պերինատալ մահացության ցուցանիշում ներառվում են 500գ և ավելի քաշով (22 շաբաթ և ավելի հղիության ժամկետով) մեռելածնության դեպքերը:
Ծնելիության ընդհանուր գործակիցը հաշվարկվում է որպես ծնվածների (կենդանի) և մշտական բնակչության թվաքանակի միջին տարեկան ցուցանիշների հարաբերություն, 1 000 բնակչի հաշվով:
Ծնելիության գումարային գործակիցը կամ պտղաբերության գործակիցը բնութագրում է երեխաների միջին թվաքանակը, որ կծնի մեկ կինն իր ծնունակ տարիքում, իր ողջ կյանքի ընթացքում ծնելիության տվյալ տարվա մակարդակի պահպանման դեպքում:
Վերարտադրության նետտո գործակիցը ցույց է տալիս, թե միջին հաշվով քանի աղջիկ երեխա կծնի մեկ կինն իր ողջ կյանքի ընթացքում, որոնք կհասնեն մոր տարիքին` իրենց ծնվելուց, յուրաքանչյուր տարիքում ծնելիության և մահացության տվյալ ժամանակաշրջանի մակարդակների պահպանման դեպքում: Հաշվարկվում է նաև ծնողների տարիքը ծննդյան պահին, կնոջ մայրանալու, առաջին անգամ մայրանալու միջին տարիքը:
2.5 Վիճակագրական միավոր Հաշվետու ժամանակաշրջանում ծննունդը՝ կենդանի և մեռելածին:
2.6 Վիճակագրական համակցություն Քաղաքացիական կացության ակտերի ռեգիստրում գրանցված ծնունդների ընդհանուր թվաքանակը:
2.7 Հաշվետու տարածք Ծնելիության տվյալների աշխարհագրական բաշխումն իրականացվում է ըստ՝ Հայաստանի Հանրապետւթյան վարչատարածքային դասակարգման, հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ (ք.Երևան և վարչական շրջաններ, ՀՀ մարզեր, տարածաշրջաններ, քաղաքներ) :
2.8 Ժամանակի ընդգրկունություն Ծնելիության տվյալները հասանելի են 1940 ական թվականներից ի վեր:
2.9 Բազային ժամանակահատված Նախորդող ժամանակահատվածը
3 Վիճակագրական մշակում
3.1 Տվյալների աղբյուր Ծնելիության ցուցանիշների կազմման հիմնական աղբյուրը՝ ՀՀ Արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի ռեգիստրի տվյալների հիման վրա ձևավորված վիճակագրական հաշվետվություններն են:
3.2 Տվյալների հավաքման հաճախականություն Ամսական
3.3 Տվյալների հավաքում Ծնելիության վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է օգտագործելով վարչական աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը, Արմստատի Մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի կողմից` էլեկտրոնային հատուկ կապուղով, համաձայն 20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ «Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշման:
3.4 Տվյալների վալիդացիա Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու հրահանգներ: Ծնելիության վերաբերյալ տվյալները ստուգվում և վերահսկվում են մինչ դրանք «ժողովրդագրություն» խորագրի ներքո բեռնելը: Տվյալների արդյունավետ մշակման համար, նախնական ծանուցումը պետք է համապատասխանի վավերացման և վերահսկման համակարգի կանոններին: Մշակված արդյունքները ստուգվում են հաշվի առնելով մեկ աղյուսակի համապատասխանությունը, ինչպես նաև աղյուսակների միջև համապատասխանությունը,
3.5 Տվյալների կոմպիլացիա Ձևավորված էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանի տեղեկատվության հիման վրա իրականացվում է ամփոփ տվյալների ստացում՝ ըստ ծնելիության համար սահմանված առանձին վիճակագրական բնութագրիչների` նախապես մշակված համակարգչային ծրագրի միջոցով:
3.6 Ճշգրտում Կիրառելի չէ:
4 Որակի կառավարում
4.1 Որակի ապահովում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 8. Պաշտոնական վիճակագրության որակը, Հոդված 29. Որակի ապահովման հանձնառությունը, Հոդված 30. Որակի գնահատումը,
Արմստատի որակի քաղաքականությունը որը հիմնված է Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի վրա (հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թ. հունիսի 20-ի № 17-Ա որոշմամբ)
• Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակ Տարբերակ 2.0 (հաստատված ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2020թ. հուլիսի 16-ի թիվ 23- Ա որոշմամբ)
Ժողովրդագրական վիճակագրության տարեկան տվյալների ստացման որակի հռչակագիր Ժողովրդագրական վիճակագրության եռամսյակային տվյալների ստացման որակի հռչակագիր Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդել (GSBPM, տարբերակ 5.0), (հաստատված ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հոկտեմբերի 21-ի թիվ 30-Ա որոշմամբ),
Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես գործընթացի մոդել (GSBPM) ժողովրդագրական վիճակագրության համար
4.2 Որակի գնահատում Արմստատն օգտագործում է որակի գնահատման ընթացակարգեր, ինչպիսիք են օգտագործողների բավարարվածության հետազոտությունը, ինքնագնահատումը, գլոբալ գնահատումը, փորձագիտական գնահատումը և այլն:
Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության հարցաթերթ,
• Արմստատը մշակել է Եվրոպական վիճակագրական համակարգի Փորձառության օրենսգրքի ցուցանիշների ինքնագնահատման հարցաթերթ` հիմնվելով Դանիայի վիճակագրության փորձի վրա:
• Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության ազգային համակարգի գլոբալ գնահատում (անգլերեն),
Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի իրականացման թեթև փորձագիտական գնահատում,
• Արմստատի և Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատում (անգլերեն),
• Միգրացիայի վիճակագրության ոլորտային գնահատում Հայաստանի Հանրապետությունում, https://www.armstat.am/file/doc/99492303.pdf (անգլերեն)
5 Համապատասխանություն
5.1 Սպառողների կարիքներ Հիմնական ազգային օգտագործողներն են` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական կազմակերպությունները, գործարար համայնքը, զանգվածային լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և այլն:
Հիմնական միջազգային օգտագործողներն են` ՄԱԿ, Եվրոստատ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Համաշխարհային բանկ, Ասիական զարգացման բանկ՝Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, ԱՊՀ միջպետական վիճակագրական կոմիտե և այլ կազմակերպություններ:
5.2 Սպառողների բավարարվածություն Օգտագործողների պահանջմունքները ուսումնասիրվում են աշխատանքային քննարկումների, խորհրդակցությունների, վիճակագրական ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ ստացված մեկնաբանությունների, Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա 'Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության' հարցաթերթի միջոցով:
Օգտագործողների շրջանում հետազոտություն
Հաճախ տրվող հարցեր
5.3 Ամբողջականություն Ծնելիության վերաբերյալ տվյալները հասանելի են ըստ սեռի, ծննդի կարգի, բազմապտղության, ծնողների տարիքի, քաղաքացիության, ամուսնական կարգավիճակի` կիրառելով վարչական աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվությունը:
5.3.1 Տվյալների ամբողջականություն-տոկոս Վիճակագրությունը 100 % արտադրվում է վիճակագրական ծրագրերին համապատասխան:
6 Ճշգրտություն և արժանահավատություն
6.1 Ընդհանուր ճշգրտություն Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական չափումներ չեն իրականացվում: Վիճակագրական տեղեկությունների պարտադիր տրամադրումն ամրագրված է վիճակագրության ոլորտը կարգավորող իրավական փաստաթղթերում:
6.2 Ընտրանքային սխալ Կիրառելի չէ:
6.2.1 Ընտրանքային սխալ-ցուցանիշներ Կիրառելի չէ:
6.3 Ոչ ընտրանքային սխալ Կիրառելի չէ:
6.3.1 Ընդգրկվածության սխալ Կիրառելի չէ:
6.3.1.1 Գերընդգրկվածություն-տոկոսադրույք Կիրառելի չէ:
6.3.1.2 Ընդհանուր միավորներ -համամասնություն Կիրառելի չէ:
6.3.2 Չափման սխալ Կիրառելի չէ:
6.3.3 Պատասխանի բացակայության սխալ Կիրառելի չէ:
6.3.3.1  Միավորի չպատասխանելու մակարդակ- տոկոս Կիրառելի չէ:
6.3.3.2  Կետի չպատասխանելու մակարդակ- տոկոսադրույք Կիրառելի չէ:
6.3.4 Մշակման սխալ Մշակված է ՏՏ համակարգ, որն իրականացնում է ցուցանիշների սխալ հաշվարկների վերահսկում: Տրամաբանական ստուգումներն իրականացվում են ծրագրում` մշակման սխալները նվազագույնի հասցնելու կամ վերացնելու համար:
6.3.4.1 Իմպուտացիա - տոկոս Ծնելիության տվյալները մշակման փուլում ենթարկվում են խմբագրման, իսկ բացակայող որոշ տվյալներ համալրվում են (ենթարկվում են իմպուտացիայի) :
6.3.5 Մոդելի ենթադրյալ սխալ Կիրառելի չէ:
6.4 Սեզոնային ճշգրտում Կիրառելի չէ:
6.5 Տվյալների վերանայում- քաղաքականություն Ծնելիության տվյալների վերանայման քաղաքականությունը և սխալների ուղղման գործընթացը նկարագրված է Արմստատի 'Տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության քաղաքականություն' փաստաթղթում:
6.6 Տվյալների վերանայում-փորձառություն Կիրառելի չէ:
6.6.1 Տվյալների վերանայում- միջին չափ Կիրառելի չէ:
7 Յուրաժամանակություն և ճշտապահություն
7.1 Յուրաժամանակություն Ծնելիության եռամսյակային տվյալները հրապարակվում են հաշվետու եռամսյակին հաջորդող 35-րդ օրը, տարեկան տվյալները՝ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մայիս- օգոստոս ամիսներին:
7.1.1 Ժամանակահատված – առաջին արդյունքներ Եռամսյակային ցուցանիշները և տարեկան առաջին արդյունքներով ցուցանիշների համար հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվանից մինչև դրանց հրապարակման օրը՝ կազմում է 35 օր:
7.1.2 Ժամանակահատված – վերջնական արդյունքներ Եռամսյակային ցուցանիշների վերջնական արդյունքների հրապարակման ամիսների քանակը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվանից մինչև դրանց հրապարակումը՝ կազմում է 12, իսկ տարեկան ցուցանիշների դեպքում՝ 8 ամիս:
7.2 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել:Տվյալները մշտապես ներկայացվում և հրապարակվում են նախապես հայտարարված թողարկման ամսաթվերին:
7.2.1 Ճշտապահություն – ներկայացում և հրապարակում Եռամսյակային ցուցանիշներ ` հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 35-րդ օրը (90+35 օր), տարեկան ցուցանիշներ՝ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա 2-4-րդ եռամսյակում (365+60+35 օր):
8 Համաձայնեցվածություն և համադրելիություն
8.1 Համադրելիություն-աշխարհագրական Ծնելիության տվյալները բոլոր աշխարհագրական տարածքների համար հավաքվում և մշակվում են օգտագործելով միասնական մեթոդաբանությունն ու սահմանումները:
8.1.1 Հայելային հոսքի վիճակագրության համար ասիմետրիա `գործակից Կիրառելի չէ:
8.2 Համադրելիություն-ժամանակի ընթացքում Տարբեր ժամանակահատվածներում ծնելիության ցուցանիշների հաշվարկի մեթոդաբանության և/կամ սահմանումներում տեղ գտած փոփոխությունները ներառված են համապատասխան տվյալներով հրապարակումների մեթոդաբանության մեջ և մեթատվյալներում:
8.2.1 Համադրելի ժամանակագրական շարքերի երկարությունը 1940թ.-երից ի վեր:
8.4 Որքանով է տարբեր հաճախականությունների վիճակագրությունը համադրելի Կիրառելի չէ:
8.5  Համաձայնեցվածություն –Ազգային հաշիվներ Կիրառելի չէ:
8.6 Համաձայնեցվածություն-ներքին Առկա է ներքին համաձայնեցվածություն:
9 Մատչելիություն և պարզություն
9.1 Նորությունների թողարկում • «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» Ժողովրդագրական տվյալները բնութագրող հիմնական ցուցանիշներ (հայերեն, ռուսերեն)
• «Ծնվածների շրջանում առավել տարածված անուններն ըստ սեռի», «Ծնվածների շրջանում առավել տարածված ազգանուններն ըստ սեռի» (հայերեն, անգլերեն)
9.2 Հրապարակումներ • «Հայաստանի Ժողովրդագրական ժողովածու» (հայերեն, անգլերեն)
• «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք»՝ (հայերեն, անգլերեն ռուսերեն)
• «Հայաստանի մարզերը և Երևանը թվերով» տարեկան վիճակագրական ժողովածու (հայերեն, անգլերեն)
• «Հայաստանը թվերով» տարեկան վիճակագրական ժողովածու (հայերեն, անգլերեն)
• «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» ամսական տեղեկատվական զեկույց (հայերեն, և ռուսերեն )
Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են հետևյալ հղմամբ:
9.3 Առցանց տվյալների բազաներ Հավաքվող վիճակագրական տվյալները պահպանվում են էլեկտրոնային եղանակով՝ Էլեկտրոնային շտեմարաններով: Առկա է նաև ծնելիության ցուցանիշների տվյալների բազա, հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն:
Ցուցանիշները հասանելի են հետևյալ հղմամբ` «Բնակչություն» հատվածի «Բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշներ» ենթահատվածում:
9.3.1 Տվյալների աղյուսակներ-խորհրդատվություններ Կիրառելի չէ:
9.4 Միկրոտվյալների հասանելիություն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 7, Հոդված 26.Գաղտնի տվյալների հասանելիությունը հետազոտական նպատակներով: Հետազոտական աշխատանքների իրականացման նպատակով հետազոտողների կողմից Արմստատ ներկայացված դիմումի հիման վրա և Վիճակագրության Պետական Խորհրդի որոշմամբ վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տվյալները բացառիկ դեպքերում Արմստատի կողմից կարող են տրամադրվել կամ հրապարակվել անվանական տվյալների ուղղակի կամ անուղղակի բացահայտման հնարավորություն չտվող՝ անվանազերծված ձևով: Տվյալներն օգտագործվում են բացառապես հետազոտական նպատակներով, չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող հրապարակել անվանական հարթության անվանազերծված որևէ տվյալ և չեն կարող համադրվել այլ աղբյուրներից ստացված անվանական տվյալների հետ, նշվում են բոլոր հրահանգավորված նյութերի աղբյուրները, այդ անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվում են: Տեղեկությունների չհրապարակման կամ այլ ձևով չտարածման դրույթը չի գործում այն դեպքում, երբ դրանք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, հանդիսանում են բնական կամ այլ մենաշնորհային գործունեություն արտացոլող տեղեկություններ, որոնց չհրապարակումը (չտարածումը) էապես կազդի վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականության սկզբունքների պահպանման վրա:
9.5 Այլ Տեղեկատվությունը տրամադրվում է նաև հայցումներով, համաձայն Արմստատի տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության քաղաքականության,
9.6 Մեթոդաբանության փաստաթղթավորում Ծնելիության վերաբերյալ տվյալների ստացման համար հիմք են հանդիսանում ՀՀ արդարադատության նախարարության Քաղաքացիական կացության ակտերի ռեգիստրից վիճակագրական տվյալների ստացման նպատակով ամսական պարբերականությամբ՝ ծննդյան վերաբերյալ ակտերից ձևավորված տեղեկատվության հիման վրա ձևավորված վիճակագրական հաշվետվությունները, «Տարեկան վիճակագրական ծրագրով» սահմանված ժամկետներում:
9.7 Որակի փաստթղթավորում https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/14.1.pdf https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/14.2.pdf https://www.armstat.am/file/model/am/14.1.pdf
9.7.1 Մեթատվյալների ամբողջականություն-տոկոս Կիրառելի չէ:
9.7.2 Մեթատվյալներ - խորհռդատվություններ Կիրառելի չէ:
10 Ծախս և ծանրաբեռնվածություն Կիրառելի չէ:
11 Գաղտնիություն
11.1 Գաղտնիություն -քաղաքականություն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 7. Վիճակագրական գաղտնիություն,
• «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ, հոդված 4. Օրենքում օգտագործված հիմնական հասկացությունները, կետ 6), « Անվանական տվյալներ՝ վիճակագրական միավորին բնութագրող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի նույնականացնել նրան »:
•«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 2. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, հոդված 6. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, կետ 6 « Վիճակագրական գաղտնիություն և բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործում. պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերող՝ հավաքված կամ ստացված բոլոր անվանական տվյալների խիստ գաղտնիություն, ինչպես նաև բացառապես վիճակագրական նպատակներով դրանց օգտագործում »:
11.2 Գաղտնիություն-տվյալների մշակում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 7. Վիճակագրական գաղտնիություն, • «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ, հոդված 4. Օրենքում օգտագործված հիմնական հասկացությունները, կետ 6), « Անվանական տվյալներ՝ վիճակագրական միավորին բնութագրող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի նույնականացնել նրան »:
•«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 2. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, հոդված 6. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, կետ 6 « Վիճակագրական գաղտնիություն և բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործում. պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերող՝ հավաքված կամ ստացված բոլոր անվանական տվյալների խիստ գաղտնիություն, ինչպես նաև բացառապես վիճակագրական նպատակներով դրանց օգտագործում »:
12 Մեկնաբանություններ

Ներբեռնել SDMX 2.1 ֆայլ ֆորմատով: SDMX-ESQRS-Ծնելիություն
Մեթատվյալների կառուցվածքի սահմանում SDMX 2.1- ում: SDMX-ESQRS-MSD