Որակի հաշվետվությունների կառուցվածքի համար Եվրոպական վիճակագրական համակարգի ստանդարտ (ESQRS)

Արտաքին առևտուր


1 Կոնտակտ
1.1 Կոնտակտային կազմակերպություն Արմստատ
1.2 Կոնտակտային կազմակերպության ստորաբաժանումը Վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժին
1.3 Կոնտակտային անձնավորության անունը Քրիստինե Պողոսյան
1.4 Կոնտակտային անձնավորության պաշտոնը Բաժնի պետ
1.5 Կոնտակտային փոստի հասցե Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան 0010, Հանրապետության պողոտա, Կառավարական 3 շենք
1.6 Կոնտակտային էլ. փոստի հասցե foreign_trade@armstat.am
1.7 Կոնտակտային հեռախոսահամար +374 11 583995
1.8 Կոնտակտային ֆաքսի համար +374 11 521921
2 Վիճակագրական ներկայացում
2.1 Տվյալների նկարագրություն Արտաքին առևտուրն ընդգրկում է այն տվյալները, որոնք վերաբերվում են արտահանման և ներմուծման ծավալներին: Արտահանման և ներմուծման վերաբերյալ վիճակագրության վարումը իրականացվում է ըստ ԱՊՀ, ԵՄ և աշխարհի այլ երկրների և ապրանքների տարանջատման: Ապրանքների առևտրի վերաբերյալ մանրամասն վիճակագրությունը ստացվում և տարածվում է ամսական կտրվածքով: Վիճակագրական արժեքը և ապրանքի մաքուր քաշը (նետտո քաշը) բոլոր ապրանքների համար հիմնական ցուցանիշներն են: Այս տվյալների հիման վրա կազմվում են նաև գների ինդեքսները և արտաքին առևտրի վիճակագրության այլ ցուցանիշներ:
2.2 Դասակարգման համակարգ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ (ԵԱՏՄ ԱՏԳԱԱ) 2-նիշ, 4-նիշ և 10-նիշ մակարդակներում:
2.3 Ոլորտային ընդգրկունություն Արտաքին առևտրի վիճակագրության վարման նպատակն է օգտագործողներին տրամադրել տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական տարածք ներս բերված կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բերված ապրանքների վերաբերյալ, որոնք կազմում են երկրի ապրանքաշրջանառությունը:
2.4 Վիճակագրական հասկացություններ և սահմանումներ Արտահանումն իրենից ներկայացնում է ՀՀ-ից այլ երկրների տնտեսական տարածքներ ազատ շրջանառության համար երկրի սահմանով դուրս բերված ապրանքները, որոնք նվազեցնում են երկրի նյութական ռեսուրսների պաշարները: Ապրանքը համարվում է արտահանված այն պահին, երբ այն արտահանվում է երկրի տնտեսական տարածքից:

Արտահանման ծավալներում ընդգրկված են ինչպես հայրենական արտադրության, այնպես էլ վերաարտահանված արտասահմանյան արտադրության ապրանքները, իսկ ներմուծման ծավալներում արտասահմանյան արտադրության ապրանքները, որոնք ներկրվել են հանրապետություն ներսում սպառման և վերաարտահանման համար:Արտահանման ծավալները հաշվարկվում են ՖՕԲ գներով:
Ապրանքի ՖՕԲ արժեքն իր մեջ ներառում է ապրանքի արժեքը և այն ծառայությունները, որոնք իրականացվում են ապրանքը մինչև արտահանող երկրի սահման, որից հետո բոլոր ծախսերը և ռիսկերը ընկնում են գնորդի վրա:
Ներմուծումն իրենից ներկայացնում է ՀՀ տնտեսական տարածք ազատ շրջանառության համար ներս բերված ապրանքները, որոնք ավելացնում են երկրի նյութական ռեսուրսների պաշարները: Ապրանքը համարվում է ներմուծված այն պահին, երբ այն ներմուծվում է երկրի տնտեսական տարածք: Ներմուծման ծավալները հաշվարկվում են ՍԻՖ գներով:
Ապրանքի ՍԻՖ արժեքն իր մեջ ներառում է ապրանքի ՖՕԲ արժեքը և այն ծառայությունների արժեքը, որոնք իրականացվում են երկրի սահմանից մինչև ներմուծող երկրի սահմանը, այսինքն` բոլոր ծախսերը և ռիսկերը մինչև ներմուծող երկրի սահման ընկնում են վաճառողի վրա: Ներմուծման ժամանակ կարևորվում են գործընկեր երկրների բնորոշման հատկանիշները, դրանք են`գործընկեր երկրի բնորոշումն ըստ ապրանքի ծագման երկրի, գործընկեր երկրի բնորոշումն ըստ ապրանքի առաքման (ըստ արտահանող երկրի), գործընկեր երկրի բնորոշումն ըստ գնման`պայմանագիր կնքող երկրի (ըստ առևտուր անող երկրի): Գործընկեր երկրի բնորոշումն ըստ ապրանքի ծագման հատկանիշի որոշելու համար հաշվի է առնվում հետևյալ հիմնական սկզբունքը` ամբողջությամբ արտադրված, ստացված տվյալ երկրում: Գործընկեր երկրի բնորոշումն ըստ ապրանքի առաքման երկրի հատկանիշի որոշելու համար հաշվի է առնվում հետևյալ հիմնական սկզբունքը`թե ապրանքը որ երկրից է անմիջապես առաքվում: Գործընկեր երկրի բնորոշումն ըստ գնման`պայմանագիր կնքող երկրի հատկանիշի որոշելու համար հաշվի է առնվում հետևյալ հիմնական սկզբունքը`թե գնորդը որ երկրի ռեզիդենտի հետ է գործարք իրականացնում: Արտահանման և ներմուծման ծավալներում չեն ընդգրկվում դրամական ոսկին, շրջանառության մեջ գտնվող արժեթղթերը, թղթադրամները և մետաղադրամները, տարանցիկ ապրանքները, գործառնական վարձակալությամբ արտահանվող և ներմուծվող ապրանքները, տարածքային անկլավներ առաքված կամ ստացված ապրանքները:
2.5 Վիճակագրական միավոր Արտաքին առևտրի վիճակագրության վարման հիմնական վիճակագրական միավորներն են բեռնամաքսային հայտարարագրերը, «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև»-ը լրացնող ՀՀ իրավաբանական անձիք և մաքսային հայտարարագրեր լրացնող ՀՀ ֆիզիկական անձիք:
2.6 Վիճակագրական համակցություն Այլ երկրների տնտեսական տարածքներ կամ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական տարածք ազատ շրջանառության համար երկրի սահմանով դուրս բերված (արտահանված) կամ ներս բերված (ներմուծված) ապրանքները, այդ թվում՝ վերամշակման համար, որոնք նվազեցնում կամ ավելացնում են երկրի նյութական ռեսուրսների պաշարները:Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում են իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձիք:
2.7 Հաշվետու տարածք Հայաստանի Հանրապետություն
2.8 Ժամանակի ընդգրկունություն Արտաքին առևտրի ցուցանիշները հաշվարկվել են 1995 թվականից՝ամսական կտրվածքով:
2.9 Բազային ժամանակահատված Նախորդ տարվա համապատասխան ամիս:
3 Վիճակագրական մշակում
3.1 Տվյալների աղբյուր Տվյալների աղբյուր է հանդիսանում մաքսային վիճակագրությունը:
3.2 Տվյալների հավաքման հաճախականություն Ամսական
3.3 Տվյալների հավաքում Տվյալների հավաքումն իրականացվում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայությունից ստացված իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացված բեռնամաքսային հայտարարագրերի, «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև»-ի, ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպած առևտրի, ինչպես նաև ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և էներգետիկայի ոլորտի կազմակերպությունների տեղեկատվությունների հիման վրա:
3.4 Տվյալների վալիդացիա Վիճակագրական տեղեկատվության ստացումից հետո վիճակագրական ցուցանիշները ենթարկվում են համակարգչային մշակման՝ վիճակագրական ցուցանիշները ենթարկվում են ամբողջականության և տրամաբանական ստուգումների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև տեղեկատվություն ներկայացնող համապատասխան մարմնի հետ կապ հաստատելու միջոցով, իրականացվում են ցուցանիշների անհրաժեշտ ճշգրտումներ:
3.5 Տվյալների կոմպիլացիա Տեղեկատվությունը ստանալուց հետո իրականացվում է տվյալների խմբագրում, որի արդյունքում արտահանման և ներմուծման ծավալներից բացառվում են դրամական ոսկին, շրջանառության մեջ գտնվող արժեթղթերը, թղթադրամները և մետաղադրամները, տարանցիկ ապրանքները, գործառնական վարձակալությամբ արտահանվող և ներմուծվող ապրանքները, տարածքային անկլավներ առաքված կամ ստացված ապրանքները:
3.6 Ճշգրտում Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական չափումներ չեն իրականացվում:
4 Որակի կառավարում
4.1 Որակի ապահովում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 8. Պաշտոնական վիճակագրության որակը, Հոդված 29. Որակի ապահովման հանձնառությունը, Հոդված 30. Որակի գնահատումը,
Արմստատի որակի քաղաքականությունը, որը հիմնված է Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի վրա (հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թ. հունիսի 20-ի № 17-Ա որոշմամբ)
Եվրոպական վիճակագրական համակարգի որակի ապահովման շրջանակ, Տարբերակ 2.0 (հաստատված ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2020թ. հուլիսի 16-ի թիվ 23- Ա որոշմամբ)
• Որակի հռչակագրեր ապրանքների արտաքին առևտրի վերաբերյալ,
https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/21.1.pdf
https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/21.2.pdf
https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/21.3.pdf
Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդել -Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրություն,
4.2 Որակի գնահատում Արմստատն օգտագործում է որակի գնահատման ընթացակարգեր, ինչպիսիք են օգտագործողների բավարարվածության հետազոտությունը, ինքնագնահատումը, գլոբալ գնահատումը, փորձագիտական գնահատումը և այլն:
Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության հարցաթերթ
• Արմստատը մշակել է Եվրոպական վիճակագրական համակարգի Փորձառության օրենսգրքի ցուցանիշների ինքնագնահատման հարցաթերթ` հիմնվելով Դանիայի վիճակագրության փորձի վրա:
• Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիճակագրության ազգային համակարգի գլոբալ գնահատում (անգլերեն),
Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական վիճակագրության փորձառության օրենսգրքի իրականացման թեթև փորձագիտական գնահատում
Արմստատի և Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության փորձագիտական գնահատում (անգլերեն)
5 Համապատասխանություն
5.1 Օգտագործողների կարիքներ Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգատագործողներն են պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական կազմակերպությունները, գործարար համայնքը, զանգվածային լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և այլն: Ապրանքների արտաքին առևտրի վերաբերյալ վիճակագրության վարման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է առաջին հերթին ԱՊՀ և աշխարհի այլ երկրների հետ ապրանքաշրջանառության վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ ստանալու և այն ՀՀ վճարային հաշվեկշռի կազմման աշխատանքներում օգտագործելու համար, ինչպես նաև օգտագործողների շարունակաբար աճող պահանջով տրամադրելու անհրաժեշտ տեղեկատվություն արտահանման և ներմուծման ծավալների վերաբերյալ ըստ առանձին երկրների:
Տեղեկատվության օգտագործողներն են. ՀՀ Կենտրոնական բանկը. ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունը, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, Եվրոստատը, ՄԱԿ-ը, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, գիտահետազոտական հաստատությունները, մամուլի ներկայացուցիչները և ընդհանրապես հասարակությունը, ինչպես նաև Արմստատի Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժինը, ճյուղային բաժինները:
5.2 Օգտագործողների բավարարվածություն Օգտագործողների պահանջմունքները ուսումնասիրվում են աշխատանքային քննարկումների, խորհրդակցությունների, վիճակագրական ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ ստացված մեկնաբանությունների, Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա.
Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության հարցաթերթ
Օգտագործողների շրջանում հետազոտության
Հաճախ տրվող հարցեր
Արմստատի տարեկան վիճակագրական ծրագիրը մշակվում է վիճակագրական տեղեկատվություն օգատագործողների պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա:
5.3 Ամբողջականություն Ապրանքների արտաքին առևտրի վերաբերյալ տեղեկատվության ամբողջականության հասանելիությունն ապահովվում է համաձայն տարեկան վիճակագրական ծրագրերի աշխատանքների:
5.3.1 Տվյալների ամբողջականություն-տոկոս Կիրառելի չէ:
6 Ճշգրտություն և արժանահավատություն
6.1 Ընդհանուր ճշգրտություն Տվյալների հավաքումն իրականացվում է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայությունից ստացված իրավաբանական անձանց բեռնամաքսային հայտարարագրերի, «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև»-ի, ֆիզիկական անձանց կողմից կազմակերպած առևտրի տեղեկատվության հիման վրա, ամսական կտրվածքով: Սխալի հիմնական աղբյուրը, որը կարող է ազդել տվյալների ճշգրտության վրա՝ «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև»-ի ներկայացման ուշացումն է կամ չներկայացնելը: Այդ իսկ պատճառով տեղեկատվությունը վերանայվում է ամսական կտրվածքով:
6.2 Ընտրանքային սխալ Արտաքին առևտրի վիճակագրությունը հիմնված է բեռնամաքսային հայտարարագրերի, «Ապրանքների փոխադրման հաշվառման վիճակագրական ձև»-ի, ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող հայտարարագրերի վրա, ինչով պայմանավորված արտաքին առևտրի վիճակագրության վարման համար ընտրանք չի իրականացվում:
6.2.1 Ընտրանքային սխալ-ցուցանիշներ Կիրառելի չէ:
6.3 Ոչ ընտրանքային սխալ Տվյալների մշակման/ խմբագրման սխալի հավանականություն:
6.3.1 Ընդգրկվածության սխալ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ արտաքին առևտրի վիճակագրության բնագավառում գործընկեր-երկրների արտաքին առևտրի արժեքային և ծավալային ցուցանիշներում հիմնականում առաջանում են տարբերություններ: Երկրների համադրելիության արդյունքները ցույց են տալիս, որ չնայած բոլոր երկրները կիրառում են ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկվող արտաքին առևտրի վիճակագրության վարման միասնական մեթոդաբանությունը, այնուհանդերձ գործընկեր-երկրների ցուցանիշներում առաջանում են որոշակի տարբերություններ, որոնք պայմանավորված են որոշակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով: Դրանք են.
• համաձայն միջազգային չափանիշների, գործընկեր-երկրները ներմուծվող ապրանքների վիճակագրական արժեքը սահմանում են ՍԻՖ գներով, իսկ արտահանվող ապրանքների արժեքը՝ ՖՕԲ գներով: Ի տարբերություն ՖՕԲ գնի, ՍԻՖ գինը ներառում է նաև տվյալ ապրանքի փոխադրման համար կատարված տրանսպորտային ծախսերը և ապահովագրական վճարները, ինչով պայմանավորված էլ, երկու համեմատվող երկրների համար նույն ապրանքի արտահանման և ներմուծման արժեքային ծավալները դիտարկելու պարագայում, դրանք չեն կարող նույնությամբ համապատասխանել միմյանց և ունենալ միևնույն մեծությունը,
• գործընկեր-երկրների կողմից արտաքին առևտրի բնագավառում կիրառվող ընդհանուր և հատուկ համակարգերի առանձնահատկություններ, որի համաձայն ընդհանուր համակարգի դեպքում երկրի մաքսային տարածքը համապատասխանում է տնտեսական տարածքին, իսկ հատուկի դեպքում՝ ոչ (ըստ ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկվող մեթոդաբանության երկուսն էլ կիրառելի են),
• հնարավոր են շեղումներ արտաքին առևտրի գործառնությունների ձևակերպման հետ կապված, պայմանավորված ապրանքի ծագման/նշանակման երկրի սխալ գրանցման հետ,
• հնարավոր են տարբերություններ ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող մաքսային հսկողության ենթակա ապրանքների մաքսային ձևակերպումների մոտեցումներում,
• ապրանքի մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների տարբերություններ (գործարքի գին, շուկայական գին և այլն),
• ծագման երկրում ապրանքների արտահանման առաքման գրանցման ամսաթվի և ընդունող երկրի գրանցման ամսաթվի միջև առաջանում է ժամանակային տարբերություն, որը միջազգային առևտրում միջինում կազմում է 3-4 շաբաթ և տատանվում է կախված երկրի աշխարհագրական դիրքից, օգտագործվող փոխադրամիջոցի տեսակից, տեղափոխվող ապրանքների բնույթից,
• գործընկեր-երկրի բնորոշման (առևտուր անող երկիր, պայմանագիր կնքող երկիր, ապրանքի ծագման երկիր) հատկանիշի տարբերություն: Օրինակ, «պայմանագիր կնքող երկրի» հատկանիշի դեպքում, հնարավոր է, որ տվյալ ապրանքը տվյալ երկրից առաքվի մեկ այլ երկիր, և ըստ այդմ, առաքող (արտահանող) երկրի կողմից այն ձևակերպվի որպես «արտահանում», իսկ պայմանագրի մյուս կողմ հանդիսացող երկրի կողմից տվյալ ապրանքը չգրանցվի: Կամ, օրինակ, ապրանքը՝ վերջնական նշանակման երկիր տեղափոխելու (հասցնելու) հետ կապված այն արտահանող կողմը, հընթացս, կարող է փոխել դրա նախօրոք ձևակերպված վերջնական նշանակման երկիրը և արտահանել մեկ այլ՝ երրորդ երկիր (ըստ ՄԱԿ-ի կողմից առաջարկվող մեթոդաբանության երեքն ել կիրառելի են),
• որոշ դեպքերում արտահանող երկրի կողմից առաքված ապրանքը չի հասնում նշանակման երկիր՝ ապրանքի վնասվելու կամ տարանցիկ երկրներից մեկում վերաձևակերպվելու պատճառով::
6.3.1.1 Գերընդգրկվածություն-տոկոս Կիրառելի չէ:
6.3.1.2 Ընդհանուր միավորներ -համամասնություն Կիրառելի չէ:
6.3.2 Չափման սխալ Արտաքին առևտրի ցուցանիշները ենթարկվում են համակարգչային մշակման՝ մասնավորապես, ամբողջականության և տրամաբանական ստուգումների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև տեղեկատվություն ներկայացնող համապատասխան մարմնի հետ կապ հաստատելու միջոցով, իրականացվում են ցուցանիշների անհրաժեշտ ճշգրտումներ:
6.3.3 Պատասխանի բացակայության սխալ Կիրառելի չէ:
6.3.3.1  Միավորի չպատասխանելու մակարդակ- տոկոս Կիրառելի չէ:
6.3.3.2  Կետի չպատասխանելու մակարդակ- տոկոս Կիրառելի չէ:
6.3.4 Մշակման սխալ Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ: Մուտքագրման ծրագրային փաթեթում (Microsoft Office Access) առկա են մուտքագրված տվյալների թվաբանական ու տրամաբանական ստուգումների իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքներ` հանրագումարների, տրամաբանական կապերի, ապրանքների ծածկագրերի, երկրների ծածկագրերի, ընդլայնված ռեժիմների ծածկագրերի համապատասխանության և այլ ավտոմատ ստուգումների համակարգեր՝ սխալները նվազագույնի հասցնելու / վերացնելու համար :
6.3.4.1 Իմպուտացիա - տոկոս Կիրառելի չէ:
6.3.5 Մոդելի ենթադրյալ սխալ Կիրառելի չէ:
6.4 Սեզոնային ճշգրտում Կիրառելի չէ:
6.5 Տվյալների վերանայում- քաղաքականություն Յուրաքանչյուր ամիս վերանայվում են նախորդ ամիսների բոլոր տվյալները: Տվյալ տարվա վերջնական տվյալները հրապարակվում են հաջորդող տարվա հուլիսին: Նախորդ տարիների վերանայումներն իրականացվում են միայն այն դեպքում, եթե ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև հայտնաբերվում է տվյալների վերանայման անհրաժեշտություն՝ հայելային համեմատություններ անցկացնելիս:
6.6 Տվյալների վերանայում-փորձառություն Տես S.17.1
6.6.1 Տվյալների վերանայում- միջին չափ Արտաքին առևտրի ցուցանիշների վերանայում կարող է իրականացվել տեխնիկական սխալների (սխալ մուտքագրում, հաշվարկներում ծրագրային չնախատեսված խնդիրներ առաջանալու դեպքում և այլ) պայմաններում: Ճշգրտված ցուցանիշները հրապարակվում են համապատասխան նշումով: Այլ հիմնական վերանայումների մասին տեղեկացվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ բացատրական գրառումներով և հակիրճ մեթոդաբանական պարզաբանումներով:
7 Յուրաժամանակություն և ճշտապահություն
7.1 Յուրաժամանակություն Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 35/36-րդ աշխատանքային օրը:
7.1.1 Ժամանակահատված – առաջին արդյունքներ Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 25-րդ աշխատանքային օրը:
7.1.2 Ժամանակահատված – վերջնական արդյունքներ Հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 35/36-րդ աշխատանքային օրը:
7.2 Ճշտապահություն Տվյալները միշտ ներկայացվում և հրապարակվում են նախապես հայտարարված թողարկման ամսաթվերին:Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ցուցանիշների մասին տեղեկատվությունը ներկայացվում է Արմստատի կենտրոնական գրասենյակ 23-ից 25-ը ընկած ժամանակահատվածում: Առաջին հրապարակումն իրականացվում է հաջորդ ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը:
7.2.1 Ճշտապահություն – ներկայացում և հրապարակում Կիրառելի չէ:
8 Համաձայնեցվածություն և համադրելիություն
8.1 Համադրելիություն-աշխարհագրական Վիճակագրական տեղեկատվությունը համադրելի է ամբողջ ԵԱՏՄ տարածքում:
8.1.1 Հայելային հոսքի վիճակագրության համար ասիմետրիա `գործակից Կիրառելի չէ:
8.2 Համադրելիություն-ժամանակի ընթացքում Վերջին տարիներին տեղի ունեցած տարբեր մեթոդաբանական և գործնական փոփոխությունների ազդեցությունը (ԵԱՏՄ անդամակցությունը, օրենսդրության փոփոխություններ, ապրանքների անվանումների փոփոխություններ և այլն) դժվար է ճշգրիտ գնահատել:Մասնավորապես, նոր երկրի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին կարող է ժամանակի ընթացքում համադրելիության խնդիրներ առաջացնել, քանի որ անդամակցող երկրի համար ենթադրում է վարչական տվյալների կառուցվածքի փոփոխություն:
8.2.1 Համադրելի ժամանակագրական շարքերի երկարությունը 1995թ.-ից:
8.3 Համաձայնեցվածություն-խաչաձև ոլորտներում Արտաքին առևտրի հոսքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կիրառվում է ազգային հաշիվներում և վճարային հաշվեկշռում:
8.4 Համաձայնեցվածություն- ենթատարեկան և տարեկան վիճակագրություն Տարեկան կտրվածքով հաշվարկված արտաքին առևտրի ցուցանիշները ստացվում են համապատասխան ամսական ցուցանիշներից և լիովին համատեղելի են:
8.5 Համաձայնեցվածություն –Ազգային հաշիվներ Վիճակագրությունը համատեղելի է ազգային հաշիվների պահանջների հետ:
8.6 Համաձայնեցվածություն-ներքին Արտաքին առևտրի ամփոփ տեղեկատվությունը ստացվում է առավել մանրամասն տվյալների և ապրանքների տարբեր դասակարգումների հիման վրա, ինչն էլ ապահովում է ներքին համաձայնեցվածությունը:
9 Մատչելիություն և պարզություն
9.1 Նորությունների թողարկում • «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները», յուրաքանչյուր ամիս 25/27 աշխատանքային օրը,(հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն):
9.2 Հրապարակումներ • «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն):
• «Հայաստանը թվերով» տարեկան վիճակագրական ժողովածու (հայերեն, անգլերեն)
• «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» ամսական տեղեկատվական զեկույց (հայերեն և ռուսերեն)
• «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքնյին անվանացանկի 2-նիշ դասակարգման)» (հայերեն, անգլերեն) (հայերեն և անգլերեն )
«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքնյին անվանացանկի 4-նիշ դասակարգման)» (հայերեն և անգլերեն )
«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքնյին անվանացանկի 8-նիշ դասակարգման)» (հայերեն և անգլերեն )
«Հայաստանի Հանրապետության արտաքին առևտուրը (ըստ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքնյին անվանացանկի 10-նիշ դասակարգման)» (հայերեն և անգլերեն )
Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակներ :
9.3 Առցանց տվյալների բազաներ Ապրանքների արտաքին առևտրի ամսական և տարեկան ցուցանիշները հասանելի են հետևյալ հղումներով`
http://armstatbank.am/,
https://www.armstat.am/am/?nid=160 :
9.3.1 Տվյալների աղյուսակներ-խորհրդատվություններ Կիրառելի չէ:
9.4 Միկրոտվյալների հասանելիություն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենք, Գլուխ 7, Հոդված 26.Գաղտնի տվյալների հասանելիությունը հետազոտական նպատակներով: Հետազոտական աշխատանքների իրականացման նպատակով հետազոտողների կողմից Արմստատ ներկայացված դիմումի հիման վրա և Պետական խորհրդի որոշմամբ վիճակագրական գաղտնիք պարունակող տվյալները բացառիկ դեպքերում Արմստատի կողմից կարող են տրամադրվել կամ հրապարակվել անվանական տվյալների ուղղակի կամ անուղղակի բացահայտման հնարավորություն չտվող՝ անվանազերծված ձևով: Տվյալներն օգտագործվում են բացառապես հետազոտական նպատակներով, չեն կարող փոխանցվել այլ անձանց, չեն կարող հրապարակել անվանական հարթության անվանազերծված որևէ տվյալ և չեն կարող համադրվել այլ աղբյուրներից ստացված անվանական տվյալների հետ, նշվում են բոլոր հրահանգավորված նյութերի աղբյուրները, այդ անվանազերծված տվյալները հետազոտություններից հետո ոչնչացվում են: Տեղեկությունների չհրապարակման կամ այլ ձևով չտարածման դրույթը չի գործում այն դեպքում, երբ դրանք, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան, հանդիսանում են բնական կամ այլ մենաշնորհային գործունեություն արտացոլող տեղեկություններ, որոնց չհրապարակումը (չտարածումը) էապես կազդի վիճակագրական տեղեկատվության ամբողջականության սկզբունքների պահպանման վրա:
9.5 Այլ Վիճակագրական տեղեկատվությունը տրամադրվում է նաև հարցումներով, համաձայն Արմստատի տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության քաղաքականության:
9.6 Մեթոդաբանության փաստաթղթավորում Ապրանքների արտաքին առևտրի մեթոդաբանությունը մշակվել է Միավորված Ազգերի Կազմակերպության կողմից, որի հիման վրա իրականացվում է արտաքին առևտրի վիճակագրության վարումը: Հիմք ընդունելով նաև այն փաստը, որ 2015թ. Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսկան միության անդամ-երկիր, ապրանքների արտաքին և փոխադարձ առևտրի ցուցանիշների հաշվարկները իրականացվում են նաև համաձայն ԵԱՏՄ անդամ-երկրների ապրանքների արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման և ԵԱՏՄ անդամ-երկրների ապրանքների փոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման մեթոդաբանությունների, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրության ձևավորման եղանակների, որոնց մշակման համար հիմք է հանդիսացել ՄԱԿ-ի կողմից հրապարակված «Ապրանքների միջազգային առևտրի վիճակագրություն. հիմնադրույթներ և սահմանումներ, 2010» ձեռնարկը: Որակի հռչակագրեր.
Ապրանքների առևտուրն ըստ ԱՊՀ և աշխարհի այլ երկրների
Ապրանքների առևտուրն ըստ ապրանքային խմբերի
Էներգակիրների ներմուծում
Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-գործընթացի մոդել - Արտաքին և փոխադարձ առևտրի վիճակագրություն
9.7 Որակի փաստթղթավորում https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/21.1.pdf
https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/21.2.pdf
https://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/21.3.pdf
https://www.armstat.am/file/model/am/21.1.pdf
9.7.1 Մեթատվյալների ամբողջականություն-տոկոս Կիրառելի չէ:
9.7.2 Մեթատվյալներ - խորհրդատվություններ Կիրառելի չէ:
10 Ծախս և ծանրաբեռնվածություն Կիրառելի չէ:
11 Գաղտնիություն
11.1 Գաղտնիություն -քաղաքականություն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 7. Վիճակագրական գաղտնիություն,
•«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ, հոդված 4. Օրենքում օգտագործված հիմնական հասկացությունները, կետ 6), «Անվանական տվյալներ՝ վիճակագրական միավորին բնութագրող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի նույնականացնել նրան»:
•«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 2. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, հոդված 6. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, կետ 6 «Վիճակագրական գաղտնիություն և բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործում. պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերող՝ հավաքված կամ ստացված բոլոր անվանական տվյալների խիստ գաղտնիություն, ինչպես նաև բացառապես վիճակագրական նպատակներով դրանց օգտագործում»:
11.2 Գաղտնիություն-տվյալների մշակում «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 7. Վիճակագրական գաղտնիություն,
•«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ, հոդված 4. Օրենքում օգտագործված հիմնական հասկացությունները, կետ 6), «Անվանական տվյալներ՝ վիճակագրական միավորին բնութագրող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ անուղղակի նույնականացնել նրան»:
•«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 2. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, հոդված 6. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար սկզբունքները, կետ 6 «Վիճակագրական գաղտնիություն և բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործում. պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերող՝ հավաքված կամ ստացված բոլոր անվանական տվյալների խիստ գաղտնիություն, ինչպես նաև բացառապես վիճակագրական նպատակներով դրանց օգտագործում»:
12 Մեկնաբանություններ

Ներբեռնել SDMX 2.1 ֆայլ ֆորմատով: SDMX-ESQRS-Արտաքին առևտուր
Մեթատվյալների կառուցվածքի սահմանում SDMX 2.1- ում: SDMX-ESQRS-MSD