Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2001 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիր և հաշվետվություն


                                                                                   ՀՀ ՎՊԽ 2001թ. հունվարի 30-ի թիվ 28 որոշում
                                                                                   (ՀՀ ԳՆԱՏ 2001/ 9(72), 23.04.01)

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԵՐԻ Հավելված I
                                                            
1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ                                                                                                       
 
  1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 
  1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
  1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
  1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ  
  1.5 ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ 
  1.6 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
 
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
 
   4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ 
   4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ  
   4.3 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
   4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ 
   4.5 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ
 
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ 
    ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված Ազգային սոցիալական ցուցանիշների  
   ընդգրկվածությունը վիճակագրական աշխատանքներում
 
   5.1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ  
   5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ  
   5.3 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ   
   5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
   5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ 
   5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 
   5.7 ԲՆԱԿՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
   5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
 
6. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հավելված II 
 
 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱ-ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  Հավելված III 
 
     ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ  (1) 
     ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ  (2) 
     ՄԱՄԼՈ-ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (3) 
     ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ -ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ (4) 
     ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՑԱԳՐԵՐ (5) 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՂՂՎԱԾ  2001թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ  Հավելված IY 
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ  Հավելված Y  
    
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՎՃԱՐ                    
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԴՐԱՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ  (ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ)  ՑԱՆԿԻ Հավելված YI
 1. ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐ,  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ  ԱՄՍԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՅՑ,ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ 
 2. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ -ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ  ԶԵԿՈՒՑԱԳՐԵՐ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ                                   
ԵՎ  ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ,  ԱՅԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ    ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱ­ԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ  ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ  Հավելված YII

 1. ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ                                                                                                                                                     
 2. ԸՍՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ,
               
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  Հավելված YIII  
             
2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  Հավելված IX
  
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ԾՐԱԳՐՈՒՄ  ԲԵՐՎԱԾ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Հավելված X
 

 


Հաշվետվություն   2001 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման