Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2002 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիր և հաշվետվություն


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2002թ. հունվարի 29-ի թիվ 100 որոշում
                                                                              (ՀՀ ԳՆԱՏ 2002/ 5(91), 14.03.02)

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ Հավելված I

1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ     
    
1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 
1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
1.2.3 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1.2.4 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ 
1.2.5 ԿԱՊ 
1.2.6 ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
1.2.7 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 
1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ  
1.5 ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ  
1.6 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
 
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
 
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
 
6. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Հավելված II  
  
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱ-ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ Հավելված III  
  
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՂՂՎԱԾ  2001թ. ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆՆ, ԱՆՑԿԱՑՄԱՆՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ  Հավելված IY
  
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ  Հավելված Y  
  
ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՎՃԱՐ
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ԴՐԱՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ  (ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ)  ՑԱՆԿԻ  Հավելված YI
 
  
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԵՎ  ՏԵՂԱԿԱՆ                  
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ,  ԱՅԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱ­ԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ  ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ   Հավելված YII
 
1. ԸՍՏ  ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ                                                     
2. ԸՍՏ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ,  ԱՅԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂՆԵՐԻ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  Հավելված YIII            
   
2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԾՐԱԳՐՈՎ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  Հավելված IX
  
    
ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  ԾՐԱԳՐՈՒՄ  ԲԵՐՎԱԾ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Հավելված X
  
   
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ   ՕՐԱՑՈՒՅՑ Հավելված XI 


Հաշվետվություն  2002 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման