Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2004 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագիր և հաշվետվություն


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2004թ. հունվարի 27-ի թիվ 01-Ն որոշում
                                                                              (ՀՀ ԳՆԱՏ 2004/ 9 (157), 15.04.04)

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված I ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
1.ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
1.1 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ, ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
1.1.1 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
1.1.2 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
1.1.3 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
1.2 ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
1.2.1 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
1.2.2 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
1.2.3 ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
1.2.4 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1.2.5 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
1.2.6 ԿԱՊ
1.2.7 ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ)
1.2.8 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1.3 ԳՆԵՐ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
1.3.1 ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԵՐ (ՍԱԿԱԳՆԵՐ) ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1.3.2. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1.3.3 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1.3.4 ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1.3.5 ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1.3.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԳՆԵՐ ԵՎ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ
1.3.7 ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
1.4 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱ
1.4.1 ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
1.4.2 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ
1.5 ԲԻԶՆԵՍ-ՌԵԳԻՍՏՐ
1.6.ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄ
1.7 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ

2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
4.1 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
4.1.1 ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ
4.1.2. ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ
4.2 ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ
4.3 ՄԻՋԱԶԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4.4 ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
4.5 ՄԻՋԱԶԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԻՐՔ
4.6 ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՐՏՔ
4.7 ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
5.1 ԺՈՂՈՎՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
5.1.1 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺԸ
5.1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՐԱՑԻՈՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ
5.1.3 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
5.2 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ
5.3.ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
5.4 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
5.5 ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ
5.6 ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
5.7 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
5.8 ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
5.9 ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված II ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հավելված III ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված IV ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
Հավելված V ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՎՃԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ ՕՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ (ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԻ
Հավելված VI ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ
Հավելված VII ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ՙՀավելված VIII "2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐՈՒՄ" ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ "2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ" ՀԱՄԵՄԱՏ
Հավելված IX ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հավելված X ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ
Հավելված XI ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ,ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ


Հաշվետվություն  2004 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի կատարման