Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ


                                                                                                                                               ՀՀ ՎՊԽ 2018թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 70-Ն որոշում
                                                                                                                                                             ՀՀ ԳՏ 2018.12.26/32(635).1,  Հոդ. 286.14

Բովանդակություն
Ներածություն
Հավելված 1. Պաշտոնական վիճակագրությունն ըստ տնտեսության հատվածների, ենթահատվածների և ոլորտների 
Հավելված 2. Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից իրականացվելիք վիճակագրական հետազոտություններ
Հավելված 3. Պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից հրապարակվող վիճակագրական հրապարակումներ  
Հավելված 4. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից վիճակագրական տեղեկատվության փոխանակում
Հավելված 5. Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողների (թղթային հրապարակումների հասցեատերերի) ցանկն ըստ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության կազմի
Հավելված 6. Վարչական ռեգիստր վարող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների ցանկ  
Հավելված 7. Այլ (պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ) ռեսպոնդենտների կողմից Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեին տրամադրվողվող վիճակագրական տվյալների ցանկ
Հավելված 8. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարում և տեխնոլոգիաների ներդրում և զարգացում
Հավելված 9. Պաշտոնական վիճակագրության հիմնական մշակումներ
Հավելված 10.Վիճակագրական հրապարակումների օրացույցը ժամանակագրական ներկայացմամբ  
Հավելված 11. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի մարզային և Երևան քաղաքի վարչությունների վիճակագրական աշխատանքներն ըստ տնտեսության հատվածների, ենթահատվածների և ոլորտների
Հավելված 12. Վիճակագրական աշխատանքներում կատարված փոփոխությունները «2018 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի» համեմատ
Հավելված 13. Հայաստանի ազգային հաշիվների ցուցանիշների վերանայման քաղաքականությունը և վերանայման ժամանակացույցը
Հավելված 14. Միջոցառումներ ուղղված 2019 թվականի փորձնական մարդահամարի նախապատրաստմանը, անցկացմանը և նյութերի մշակմանը  

  

Պաշտոնական վիճակագրություն օգտագործողների հանրային խորհրդի կարծիք

 Հաշվետվություն    2019 թվականի վիճակագրական ծրագրի կատարման

(Հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2020թ. փետրվարի 27-ի թիվ 08-Ա որոշմամբ)

Տարեկան վիճակագրական ծրագրի եռամսյակային մշտադիտարկումներ