Publicatiоns

NUMBER OF DE JURE POPULATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA as of April 1, 2005. (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ download - -