Publicatiоns

SOCIAL-ECONOMIC SITUATION OF RA, JANUARY-SEPTEMBER 2002 (in Armenian, in Russian)

Content

  հայ eng рус
foreword download - download
0.Макроэкономические показатели download - download
1. Реальный сектор - - -
1.1. Показатель валового внутреннего продукта - - -
1.1.1. ВВП в январе-сентябре 2002г. download - download
1.1.1.Показатель валового внутреннего продукта download - download
1.2.Производство (услуги) - - -
1.2.1. Промышленность download - download
1.2.2.Сельское хозяйство download - download
1.2.4.. Строительство download - download
1.2.5.Транспорт download - download
1.2.6. Связь download - download
1.2.7.. Торговля и другие услуги (потребительский рынок) download - download
1.2.6.1. Денежные доходы и рацходы населения,запоботная плата и другие доходы download - download
1.2.7. Կազմակերպությունների գործունեության վիճակը 2002թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ - - -
1.2.7. 1. Կազմակերպությունների հաշվարկների վիճակը download - download
1.3.Цены и тарифы download - download
1.4.Показатели рынка труда - - -
1.4.1.Занятость download - download
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ download - download
01 Прижатизация download - download
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. Налогово-бюджетный сектор download - download
2.2. Показатели государственного бюджета РА download - download
2.3.Структура доходов и расходов бюджета государственного фонда социального обеспечения РА download - download
2.4.осударственный долг (внутренний и внешний) download - download
3.Финансовый сектор - - -
3.1. Оснавные показатели денежно-кредитной системы download - download
3.1.Деятельнось страховых компаний download - download
3.3.Деятельнось рынка ценных бумаг download - download
4. Внешний сектор - - -
4. Внешний сектор download - download
4.2. Экспорт и импорт товаров - - -
4.2.1. Внешняя торговля download - download
4.1.2.Гуманитарная помощь download - download
4.2.1.Курсы валют download - download
5. Социально-демографический сектор - - -
5.1. Минимальный набор национальных социальных данных, рекомендованных ООН download - download
5.2.О предварительных показателях наличного и постояного населения по результатам переписи населения, проведенной с 10-19 октября 2001 г. в РА download - download
5.2.Демогрофическая ситуация download - download
5.3.Здравоохронение download - download
5.4.Правонарушения download - download
5.5.Принудительное исполнение судебных актов download - download
5.6. Ноториальная деятельность download - download
5.7.Стандартизация, метерология, сертификация download - download
5.9. Геологоразведочные работы download - download
Приложение 1 Срочные статистические показатели по странам СНГ download - download
2 Приложение 2 download - download
Приложение 3 Методологические пояснения статических показателей download - download
Приложение 4 Переченз фактических публикаций национальной статистической службы РА за январь-сентябрь 2002г. download - download