Publicatiоns

WOMEN AND MEN IN ARMENIA (in Аrmenian)

Content

  հայ eng рус
Gender Issues - download -
1.Ընդանուր դրույթներ download - -
2.Բնակչություն download - -
3.Առողջապահություն download - -
4.Սոցիալական ապահովություն և սոցիալական պաշտպանություն download - -
5.Ընտանիք և տնային տնտեսություն download - -
6.Կրթություն download - -
7.Աշխատանք և զբաղվածություն download - -
8.Իրավախախտումներ download - -
9.Իշխանություն և ազդեցություն download - -