Publicatiоns

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES RA 2003 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները download - -
ՀՀ տարածքի 2003թ. հիդրոօդերևութաբանական պայմանների համառոտ բնութագիր download - -
Հայաստանի կենսաբազմազանություն download - -
Կենդանաբանական այգու գործունեություն download - -
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ download - -
Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ download - -
Պահպանության կարիք ունեցող հողեր և դրանց համար կատարված միջոցառումներ download - -
Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ download - -
Ջրօգտագործում և ջրհեռացում download - -
Թափոնների կառավարում download - -
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ download - -
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ և հիմնական արտադրական միջոցներ download - -
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ download - -
Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
Արտակարգ իրավիճակներ download - -
Բնապահպանական (էկոլոգիական) գործոնի ազդեցությունը մարդկային զարգացման համաթվի վրա download - -