Publicatiоns

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES RA 2001 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
ՀՀ տարածքի 2001թ. հիդրոօդերևութաբանական պայմանների համառոտ բնութագիր download - -
2. Անտառային տնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքներ download - -
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ download - -
Կենդանաբանական այգու գործունեություն download - -
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ download - -
Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ download - -
Պահպանության կարիք ունեցող հողեր և դրանց համար կատարված միջոցառումներ download - -
Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ - - -
Հաշվառման ընդգրկվածությունը և մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի ամփոփ ցուցանիշներ download - -
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի բնութագրումներն ըստ առանձին աղտոտիչների download - -
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերն ըստ մարզերի download - -
Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերն ըստ արդյունաբերական քաղաքների download - -
Հավելված 2 download - -
Ջրօգտագործում և ջրհեռացում download - -
Հավելված 3 download - -
10.10. Թափոնների առաջացումը, շարժը և կուտակումը 10.1. Թափոնների առաջացման ու շարժի ամփոփ ցուցանիշները - - -
10.2.Թափոնների առաջացումն ու շարժն ըստ մարզերի download - -
10.3. Ֆինանսական ընդհանրացված ցուցանիշներ download - -
10.4.Ֆինանսական ընդհանրացված ցուցանիշներն ըստ մարզերի download - -
Հավելված 4 download - -
11. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ - - -
11.1. Հաշվառման ընդգրկվածությունը, բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ամփոփ ցուցանիշներ download - -
11.2. Բնապահպանական վճարներ download - -
11.3. Բնօգտագործման դիմաց վճարներ download - -
Հավելված 5 download - -
12.Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ և հիմնական արտադրական միջոցներ Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ և հիմնական արտադրական միջոցներ - - -
12.1.Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ download - -
12.2.Բնապահպանության հիմնական արտադրական միջոցներ download - -
12.3.Հիմնական արտադրական միջոցների հիմնավերանորոգում download - -
Հավելված 6 download - -
13.Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիտորինգ - - -
13.1.Օդային ավազանի որակի մոնիտորինգ download - -
13.2. Մակերևութային ջրերի որակի մոնիտորինգ download - -
14. Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
15.Արտակարգ իրավիճակներ download - -
16. Բնապահպանական (էկոլոգիական) գործոնի ազդեցությունը մարդկային զարգացման համաթվի վրա download - -
17.Բնակչության կարծիքը հանրապետության բնապահպանական (էկոլոգիական) վիճակի վերաբերյալ - - -
17.1. Ընտրանք download - -
17.2.Մասնակցությունը հարցումներին download - -
17.3.Բնակչության էկոլոգիական իմացության (ճանաչողականության) աստիճանը download - -
17.4.Շրջակա բնական միջավայրի փոփոխության գնահատման կարողությունները download - -
17.4.1.Ջրային պաշարների օգտագործումը և որակական վիճակը - - -
17.4.2.Մթնոլորտային օդի վիճակը download - -
17.4.3.Հողային պաշարների վիճակը download - -
17.4.4.Կենսաբազմազանության (բուսական և կենդանական աշխարհի) վիճակը download - -
17.4.5. Անտառներ և ծառապատ տարածքներ download - -
17.5.Ովքեր պետք է զբաղվեն բնապահպանությամբ և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործմամբ download - -
17.6.Եղանակի փոփոխություն download - -
17.7.Վերաբերմունքը էկոլոգիական կրթությանը և էկոլոգիական դաստիարակությանը download - -