ԼՐԱՏՈՒ թիվ 2(26) 2004թ.մարտ-ապրիլ

ՀՀ 2001-2003թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրերի կատարման հաշվետվության մասին մամլո հաղորդագրություն
Հայաստանի վիճակագրական համակարգի համառոտ ակնարկ
Պաշտոնական վիճակագրության հիմնական սկզբունքները
Գծապատկեր ''Վիճակագրական ցուցանիշների հիմնական բնութագրիչների տարբերությունը''
Գծապատկեր ''Պետական վիճակագրության և այն ապահովող սյուբեկտների փոխկապակցվածության հակադիր բնույթը''
ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նիստ
Մiջազգային վիճակագրական համագործակցություն
ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում
Վիճակագրական նոր հրապարակումներ
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության բաց գրադարանում ստացված նոր գրականություն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ