Լրատու, թիվ 3 (27)

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի նիստեր
Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն
Տեղային սեմինարներ
Վիիճակագրական նոր հրապարակումներ
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության բաց գրադարանում ստացված նոր գրականություն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱՐՈՂ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ