ԼՐԱՏՈՒ թիվ 5 (29) սեպտեմբեր-հոկտեմբեր

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՎԻՃԱԿԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ ԱԶԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ