ԼՐԱՏՈՒ թիվ 3 (63) մայիս–հունիս

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ (ՀՀ ՎՊԽ) ՆԻՍՏԵՐ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՂԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՀ ԱՎԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ ԱՎԾ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ