Публикации

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ АРМЕНИИ 6-15 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ скачать файл - -
ՀՀ 2000 թ. փորձնական մարդահամարի նախապատրաստման, ամցկացման և նյութերի մշակման մասին скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ - - -
Առկա և մշտական բնակչություն скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ - - -
Բնակչությունն ըստ սեռի և տարիքի скачать файл - -
Բնակչոությունն ըստ ամուսնական վիճակի, սեռի և տարիքի скачать файл - -
Կանայք ըստ տարիքի և ծնած երեխաների թվի скачать файл - -
Կանայք ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ - - -
Բնակչությունն ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ - - -
Գոյության միջոցների երկու աղբյուր նշած բնակչությունը скачать файл - -
Բնակչությունն ըստ տնտեսական ակտիվության և տարիքի. скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱԶԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ - - -
Բնակչությունն ըստ ազգության և մայրենի լեզվի. скачать файл - -
Առանձին ազգությունների բնակչությունն ըստ ամուսնական վիճակի, սեռի և տարիքի. скачать файл - -
Բնակչությունն ըստ ազգության, սեռի և տարիքի. скачать файл - -
Առանձին ազգությունների բնակչությունն ըստ տարիքի և կրթական մակարդակի – հայեր. скачать файл - -
Բնակչությունն ըստ քաղաքացիության երկրի, սեռի և ազգության. скачать файл - -
ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ԵՎ ԿԱԶՄԸ - - -
Տնային տնտեսություններն ըստ թվի և կազմի скачать файл - -
Տնային տնտեսություններն ըստ տնային տնտեսության կազմի և տնտեսապես ակտիվ անդամների թվի. скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ - - -
Բնակչությունն ըստ տարիքի և մշտական բնակավայրում բնակվելու տևողության. скачать файл - -
1988թ.-ից սկսած բնակության վայրը հարկադիր փոխած բնակչությունն ըստ սեռի և տարիքի. скачать файл - -
Ներգաղթած բնակչությունն ըստ ծննդավայրի և ներկայիս մշտական բնակավայրի. скачать файл - -
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ - - -
Տնային տնտեսություններն ըստ զբաղեցրած բնակելի միավորի և ընդհանուր մակերեսի չափի. скачать файл - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի և լուսավորման հիմնական աղբյուրի скачать файл - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի և ջեռուցման հիմնական աղբյուրի. скачать файл - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի և ջրամատակարարման հիմնական աղբյուրի. скачать файл - -
Տնային տնտեսություններն ըստ զբաղեցրած բնակելի միավորի, տների արտաքին պատերի շինանյութի և կառուցման ժամանակաշրջանի. скачать файл - -
Տնային տնտեսություններն ըստ բնակելի միավորի, նրանց սեփականության ձևի և կառուցման ժամանակաշրջանի. скачать файл - -
Ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ скачать файл - -